Project

Duurzaam water in de glastuinbouw

Naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water hebben landelijke en regionale overheden en de glastuinbouwsector afgesproken om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten via water terug te brengen tot nagenoeg nul in 2027.

Uiterlijk in 2023 wil de overheid dat er wordt voldaan aan alle (inter)nationale eisen op het gebied van water en milieu en dat uiterlijk 2018 zuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen verplicht gesteld gaan worden. Dit onderzoek is erop gericht om watertechnologie voor de glastuinbouw beschikbaar te krijgen voor:

- het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (en eventueel nutriënten) uit lozingswater, zodat er geloosd kan worden zonder nadelige gevolgen voor de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit;

- het behandelen van ingangswater en/of voedingsoplossing om vergaand recirculeren mogelijk te maken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan herbiciden, remstoffen, natrium, nutrienten.

Hiervoor wordt op semi-praktijkschaal een watertechnische analyse uitgevoerd met praktijkrijpe technieken op zuiveringsrendement en toepasbaarheid in de glastuinbouw, voor 1) een korte termijn oplossing ter voorkoming van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en 2) ten behoeve van het sluiten van de waterkringloop. Daarnaast wordt een economische analyse naar de toepassing van de technologie in de praktijk uitgevoerd en de robuustheid van de techniek wordt onderzocht.

Dit onderzoek moet een overzicht geven van geschikte, beschikbare technieken om het waterverbruik in de glastuinbouw te verduurzamen.

Deliverables

  • Van 4 nieuwe en/of geoptimaliseerde zuiveringstechnologieën of nieuwe toepassingsmethoden is bekend wat op semi-praktijkschaal de effectiviteit is tav verwijderen gbm uit spuiwater is, en is er een expertinschatting gemaakt van de toepasbaarheid in de praktijk.
  • Effectiviteit technologieën is getest met 12 werkzame stoffen (Standaard Water).
  • Van 1 ontzoutingstechnologie is bekend wat op semi-praktijkschaal de effectiviteit is tav verwijderen natrium uit grondwater, en is er een expertinschatting gemaakt van de toepasbaarheid in de praktijk.
  • Operationele en investeringskosten van ca. 6-10 technieken
  • Rapportage van tests met 6-10 technieken op effectiviteit, toepasbaarheid in glastuinbouwomgeving, en inschatting kosten
  • Presentatie van onderzoeksresultaten voor telers/adviseurs/toeleveranciers op drie bijeenkomsten
  • Elf artikelen in vakpers voor glastuinbouw en/of website Glastuinbouw Waterproof
  • Een wetenschappelijk artikel

Publicaties