Project

Greenwell: het verenigen van dierenwelzijn en een lage milieubelasting binnen vleeskuiken-productiesystemen

Duurzaamheid binnen de vleeskuikenhouderij kent diverse dimensies zoals dierenwelzijn en milieubelasting. Greenwell maakt inzichtelijk wat keuzes in de keten écht betekenen voor duurzaamheid, om vervolgens verdere optimalisatie hiervan mogelijk te maken.

Duurzaamheid van diverse vleeskuikenconcepten

Bij de ‘supermarktconcepten’, die 30% van de huidige vleeskuikenproductie in Nederland vormen, en onder andere gebruik maken van een trager groeiend ras en een lagere dierbezetting, is er sprake van een relatief hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid, maar ook van een relatief hogere ecologische voetafdruk. Bij het reguliere vleeskuikenproductiesysteem, dat 70% van de vleeskuikenproductie in Nederland vormt, is er sprake van een lagere ecologische voetafdruk maar staan dierenwelzijn en diergezondheid ter discussie. Dit terwijl de maatschappij vraagt om productiesystemen die tegemoet komen aan alle aspecten van duurzaamheid.

Doelstelling Greenwell

Het doel van Greenwell is ten eerste om tools te ontwikkelen waarmee in de toekomst onderbouwde keuzes op de verschillende dimensies van duurzaamheid gemaakt kunnen worden. Deze tools worden vervolgens ingezet om op basis van data uit de verschillende productiesystemen te onderzoeken waar mogelijke ‘trade-offs’ zitten tussen dierenwelzijn en milieu. Als deze in kaart zijn gebracht wordt in Greenwell verder gewerkt aan oplossingen (het wegnemen van de ‘trade-offs’), waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid gecombineerd worden met een lage ecologische voetafdruk.

Binnen Greenwell maken we de omslag van een ‘hoogst efficiënt’ dier naar een hoogst effectieve keten, door in te zetten op de circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. In dit circulaire denken zijn voederconversie of groeisnelheid niet meer leidend. Het project genereert specifieke nieuwe combinaties van genetica, voergrondstoffen en reststromen, management, economie, houderij en ketenafspraken, die in samenhang de impact op ecologie minimaliseren, en  dierenwelzijn en –gezondheid en maatschappelijke acceptatie vergroten.

Resultaat

Greenwell maakt de weg vrij naar een nieuw optimum, met een lage milieu-impact per kg product in combinatie met een gezond en vitaal vleeskuiken. Een op alle aspecten van duurzaamheid gebalanceerde vleeskuikenproductieketen is van belang voor de sector, omdat het inspeelt op de vraag uit de (inter)nationale retail- en foodservicemarkt naar producten met aantoonbaar betere prestaties op alle aspecten van duurzaamheid in vergelijking met de huidige producten.

Aanpak

De eerste stap in Greenwell is het ontwikkelen van een instrument om de duurzaamheid van verschillende vleeskuikenproductiesystemen in kaart te brengen. Greenwell richt zich daarbij op de vier belangrijkste systemen: regulier, Kip van Morgen, Beter Leven 1 ster en biologisch. Het te ontwikkelen instrument dat de duurzaamheid van deze systemen in kaart brengt geeft niet alleen inzicht in de duurzaamheidsprestatie van huidige productiesystemen, maar identificeert ook de trade-offs waar Greenwell in de volgende stappen mee aan de slag gaat. Daarnaast zal dit instrument ook toegepast kunnen worden als ‘real time’ model om van koppels vleeskuikens direct inzicht te geven in de (variatie in) duurzaamheidsaspecten. Het instrument kan dan ook worden gebruikt door de projectpartners als sturingsinstrument om de kwaliteit in de keten te verbeteren.

Vervolgens zal Greenwell aan de slag gaan met de geïdentificeerde trade-offs. Op basis van literatuur en kennis vanuit alle projectpartners zal niet alleen naar de oorzaak worden gezocht, maar zullen ook mogelijke oplossingen worden gedefinieerd. De meest kansrijke oplossingen zullen vervolgens worden getoetst.