Project

Groene, inspirerende bedrijventerreinen

Vanaf 2004 werkt Wageningen University & Research aan de transitie van reguliere bedrijventerreinen tot inspirerende en duurzame werklocaties. Met groen en water als bouwstenen om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren.

Huidige bedrijventerreinen zijn ontwikkeld vanuit het idee dat bedrijven ruimte nodig hebben voor gebouwen, parkeerplaatsen en opslag, en dat ze goed bereikbaar moeten zijn. Dit ontwikkelmodel heeft geleid tot bedrijventerreinen met een keurig verkavelingspatroon, goede ontsluitingswegen en een bonte, snel verouderende verzameling aan gebouwen, auto’s en goederen. Vanuit ruimtelijk-economisch perspectief op korte termijn wellicht heel effectief, vanuit menselijk en duurzaam oogpunt ronduit slecht.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft Wageningen University & Research een aantal maatschappelijke uitdagingen voor bedrijventerreinen geïdentificeerd, waarbij nature-based oplossingen de bedrijventerreinen duurzamer, leefbaarder en veerkrachtiger kunnen maken. Nature-based wil zeggen: gebaseerd op de meerwaarde van de groene leefomgeving voor mens, plant en dier.

Onderzoekers verkenden, samen met koplopers uit bedrijfsleven en overheid, de kansen voor implementatie van deze nature-based oplossingen in de bedrijventerrein-praktijk, met het oog op de volgende drie maatschappelijke uitdagingen.

Behoud van Biodiversiteit

Recent onderzoek naar insecten heeft weer aangetoond dat biodiversiteitverlies ontzettend snel gaat, met vermoedelijk dramatische gevolgen voor de leefbaarheid van onze planeet. Wagenings onderzoek laat zien dat door bedrijfsgroen ecologisch te beheren een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van insecten, vogels, amfibieën en andere dier- en plantsoorten.

Wageningen University & Research heeft bedrijven als Heineken ondersteund om deze inzichten in hun groenbeheer te implementeren. Het gevolg is een bloeiend, biodivers en inspirerend bedrijventerrein en grote erkenning door andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden voor de bijdrage aan biodiversiteitbehoud. Ook is WUR betrokken bij samenwerkingen om dergelijke initiatieven op te schalen in Nederland en daarbuiten.

Klimaatbestendigheid

Bedrijventerreinen zijn door hun versteende inrichting kwetsbaar voor zowel piekbuien als hittestress, zo blijkt uit tal van studies. Groene inrichtingselementen als groendaken, groengevels, rain gardens, straatbomen en wadi’s doen die kwetsbaarheid grotendeels teniet. Wageningen University & Research heeft in samenwerking met partners een ontwerptool ontwikkeld, waarmee voor ruim 60 van die groenblauwe inrichtingsmaatregelen snel en evidence-based kan worden verkend welke maatregelen in welke stedenbouwkundige setting daadwerkelijk het verschil maken.

Gezondheid en productiviteit

Als de werkomgeving uitnodigt tot bewegen en tot rust komen, functioneren werknemers beter. Bij huidige bedrijventerreinen is daar meestal onvoldoende aandacht voor. Wageningen University & Research verricht onderzoek naar de invloed van planten op de productiviteit van kantoormedewerkers. Ook gebruikt Wageningen internationale wetenschappelijke inzichten in een ontwerptool om tot inrichtingsvoorstellen voor bedrijfsgroen te komen waarmee de gezondheid van de werkomgeving verbeterd wordt.