Project

Kleinschalige Bioraffinage - AF12040

Kleinschalige bioraffinage is een beloftevol concept dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het slimmer omgaan met de beschikbare schaarse biomassa. Dit vraagt om aangepaste technieken en ketens en dus om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen.

De kennis- en innovatieopgaven hebben, afhankelijk van de beoogde grondstof, betrekking op het verzamelen, bewaren, conditioneren, raffineren en de potentiële benutting van de raffinageproducten. Het ketenontwerp en de rol van betrokken actoren hierin is wezenlijk omdat de benuttingspotentie (functionaliteiten) van raffinageproducten mede bepaald wordt door voorafgaande schakels in de keten. Door het concept van kleinschaligheid aan de hand van concrete business-cases uit te diepen wordt meer inzicht verkregen in de technische en financieel-economische kansen in een acceptabel sociaal ecologisch kader van kleinschalige bioraffinage processen voor de duurzame valorisatie van biomassastromen voor Food en Non-food toepassingen.

Doel

Het doel van deze PPS is om de technische en economische kansen in acceptabel sociaal en ecologisch kader aan te geven van kleinschaligheid in het optimaal benutten van biomassastromen en tegelijkertijd de ontwikkeling van concrete business-cases die op dit concept gestoeld zijn te stimuleren.

Werkwijze

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een aantal concrete business-cases die gebaseerd zijn op de valorisatie/raffinage van specifieke biomassastromen, te weten: groen blad en loof (WP1), mais (WP2), suikerbieten (WP3), natuur-/bermgras, riet en GFT (WP4) en aquatische biomassa – valorisatie waterige en nutriëntenrijke reststromen m.b.v. microalgen (WP5). Door dit brede palet aan grondstoffen kan de potentie van kleinschalige bioraffinage zo maximaal mogelijk worden geduid en kan tegelijkertijd de ontwikkeling op een synergetisch succesvolle wijze worden gestimuleerd. Deze business-cases worden met elkaar verbonden en ondersteund door een aantal onderzoeksthema’s die een meer generiek karakter hebben, namelijk: succesfactoren van bioraffinage op kleine schaal (WP6) en grondstofscreening, fractionering en producten (WP7).

Gewenste producten

(gefaseerde output per jaar indien meerjarige PPS)

In de beschrijving is de fasering van alle business-cases en doorsnijdende thema’s weergegeven voor de periode 2013-2016. De concrete output per werkpakket (WP) is divers vanwege de specifieke aard van de activiteiten en verschillen in de huidige stand van zaken per business-case. Afhankelijk van de specifieke business-case varieert het beoogde resultaat tussen vastgestelde haalbaarheid, het vaststellen van de eerste parameters van de business-cases tot het ontwikkelen van technologie en het testen daarvan.

Publicaties