Project

Landkaart monitoring diervoeders NL

Er is behoefte aan een overzicht van monitoring op de kwaliteit en veiligheid van diervoedergrondstoffen en diervoeders. Doel van dit project is in kaart brengen wat de overheid en de diervoedersector doen aan monitoring van diervoedergrondstoffen en diervoeders. Hiermee wordt duidelijk waar eventuele doublures en hiaten zitten.

Het gaat daarbij m.n. om stoffen die de kwaliteit en veiligheid van diervoeders negatief kunnen beïnvloeden. Tevens wordt een beeld gevormd van de kwaliteit van de bemonstering (representativiteit) en het uitgevoerde laboratoriumonderzoek (accreditatie en validatie). 

Op basis van deze ‘landkaart’ kan de doelmatigheid van het onderzoek in het Nationaal Plan Diervoeders worden verbeterd. Met de diervoedersector kan worden afgesproken wie waarop monitort.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Inventariseren welke producten hoe vaak gemonitord worden en waarop.
  • Informatie verzamelen over de wijze van bemonstering (waar, hoeveel, representativiteit) en het uitgevoerde laboratoriumonderzoek (voor nader onderzoek op accreditatie en validatie). 
  • Informatie combineren met de gegevens van het Nationaal Plan Diervoeders.
  • Optimaliseren van monitoring in nauw overleg met de diervoedersector.

Resultaten

Resultaat is een eerste aanzet voor een landkaart Monitoring diervoeders NL. Deze kaart kan worden gebruikt om eventuele doublures te voorkomen en hiaten in de monitoring te identificeren. Er vindt communicatie plaats met de diervoedersector.