Project

Offshore batdetectoronderzoek

Onderzoek op land laat zien dat vleermuizen regelmatig slachtoffer worden van windturbines. Hoewel de meeste vleermuisactiviteit boven land plaatsvindt, zijn vleermuizen een regelmatige verschijning boven de Noordzee. Omdat op dit moment nog onduidelijk is welke consequenties windparken op de Noordzee op populatieniveau kunnen hebben, doet Wageningen Marine Research onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen boven zee. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) van Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vleermuizen maken gebruik van echolocatie (sonar) tijdens het foerageren en navigeren. Met een zogenaamde batdetector kunnen deze echolocatiegeluiden worden opgenomen. Op basis van de karakteristieken van de echolocatiegeluiden kan meestal de soort worden achterhaald en informatie  worden verkregen omtrent het gedrag, zoals foerageren en passeren.

Offshore batdetectoronderzoek

Eén van de projecten binnen het WOZEP-programma is het offshore batdetectoronderzoek. Binnen dit project worden de volgende vragen onderzocht:

  • Welke soorten vleermuizen komen voor boven zee?
  • Welke vlieghoogtes worden gebruikt?
  • Hoe ziet de aanwezigheid er uit in ruimte en tijd (waar vliegen ze, en wanneer)?
  • Welke omgevingscondities bepalen het voorkomen boven zee?

We maken hierbij gebruik van een netwerk van veertien meetlocaties, die we in verschillende windparken en op verschillende platforms hebben gerealiseerd.

Offshore batdetector-meetnet
Offshore batdetector-meetnet

Resultaten uit de afgelopen jaren

Op zee zien we vrijwel uitsluitend migrerende dieren, met name ruige dwergvleermuizen, en hun voorkomen is sterk seizoensgebonden. Vleermuizen zijn nachtdieren, maar soms zijn ze ook overdag actief boven zee.

Volgende stappen

We gebruiken de verzamelde gegevens voor de ontwikkeling van een model dat, op basis van de omgevingscondities (bijvoorbeeld temperatuur en windsnelheid), voorspelt op welk moment op welke locaties de meeste vleermuisactiviteit te verwachten is. Met deze informatie kunnen we exploitanten van windmolenparken en de Nederlandse overheid adviseren over geschikte locaties voor nieuwe windparken. Daarnaast kunnen we aangeven wanneer windmolens beter uitgezet kunnen worden, omdat de seizoenspiek van vleermuismigratie op dat specifieke moment plaatsvindt.