Project

Olifantsgras Schiphol

Het ministerie van Economische zaken heeft als doelstellingen om in 2030 een CO2-reductie van 30% te realiseren en ervoor te zorgen dat 20% van het totale energieverbruik duurzame energie betreft in 2020. Miscanthus, ook wel olifantsgras, kan hier aan bijdragen omdat deze erg perspectiefvol blijkt voor de productie van biobrandstoffen en bioplastics.

Het doel van dit project is tweeledig. Door opschaling van de teelt van olifantsgras kan men hieruit een keten ontwikkelen van materialen en energie. Daarbij wordt het gewas in de omgeving van Schiphol verbouwd, waardoor het landschap onaantrekkelijk wordt voor vogels (op dit gewas komen ze niet af) en de vliegveiligheid verbeterd.

Aanpak en tijdspad

  1. Inventarisatie van plantmateriaal van Miscanthus voor gronden rondom Schiphol met betrekking tot de geschiktheid voor de eindbestemming: onder andere verbranding, biomaterialen en biobrandstoffen.
  2. Inventarisatie van gronden voor plantages
  3. Aanleg proefvelden voor experimenteel onderzoek
  4. Aanleg van productievelden voor praktijkonderzoek
  5. Monitoren van gewassen op: grondsoort, grondvoorbereiding, bemesting, gewasbescherming, variant, opkomstpercentage, ds-opbrengst, oogstmethode, oogsttijdstip, volumebeperking geoogst materiaal.

Resultaten

Om de behoeften van de akkerbouwers te peilen in de omgeving Schiphol, is kennis uitgewisseld tussen akkerbouwers en onderzoekers van WUR op de expertisevelden teelt, veredeling, oogst-  en opslagmethodes en verwerking. Hierbij zijn contacten gelegd met bedrijven die ketenbreed willen opereren (Dockt Foundation, gemeente Amsterdam) of die zich meer richten op veredeling (Vandijke Semo BV) of eindverwerking (Better Be Green, Plospan).

Er is een gezamenlijk plan ontwikkeld voor de aanleg van proefvelden voor rhizomen met variaties in grondsoort, plantdiepte, plantdichtheid en aantal bespuitingen. Eveneens is een plan ontwikkeld voor Miscanthusteelt vanuit zaden. Van de rhizoomvariant is 15 ha en van de zaadvariant 0,5 ha aangelegd. De ontwikkeling en opbrengst zal in 2013 en volgende jaren worden onderzocht.

Een geplande oogst van een perceel groene Miscanthus (geplant in 2010) voor eind november 2012 kon niet doorgaan vanwege te natte bodemomstandigheden.

Er zijn contacten gelegd met organisaties: Urgenda, LTO, gemeente Haarlemmermeer, Provincie N-Holland en de technische universiteiten van München, Zürich en Delft.

Op 14 december 2012 – precies één jaar na de ondertekening van de Green deal olifantsgras in 2011 -  is op Schiphol een Symposium gehouden met ca. 120 genodigden. Sprekers waren o.a. Peter Kurstjens (DLG, gebiedsontwikkeling), Marc Hameleers (regiodirecteur EZ), Peter Joustra (directeur Schiphol A4-zône west), John Nederstigt (wethouder duurzaamheid  gemeente Haarlemmermeer).

In december 2012 is een overeenkomst gesloten met akkerbouwers, DLG, gemeente Hoofddorp en A4-zône west om in het gebied A4-zône west (rondom Schiphol) 60 ha Miscanthus aan te planten in voorjaar 2013. Het olifantsgras laat zich goed combineren met een parkachtige inrichting, paviljoens, andere landbouwgewassen en ook met de verkoop van lokale landbouwproducten.