Project

Ontwikkeling duurzaamheidsprofielen van landbouwproducten

De EU heeft bindende wetgeving over due diligence aangekondigd, om zo verantwoordelijk en eerlijk zakendoen te verbeteren. Hiermee worden bedrijven op den duur verplicht om zorgvuldig te handelen ten aanzien van sociale risico's en milieurisico's van hun activiteiten en toeleveringsketens. Hiervoor is duurzaamheidsinformatie over de milieu- en sociale risico's van landbouwgrondstoffenstromen nodig. Die informatie ontbreekt op dit moment, waardoor het voor zowel bedrijven als beleidsmakers moeilijk is om prioriteiten te stellen voor gebieden met hoge impact en risico's. Deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) is erop gericht deze kloof te dichten.

Het project zal cruciale informatie leveren over duurzaamheidshotspots van mondiale grondstofstromen voor een brede groep publieke en private belanghebbenden. Het is de eerste keer dat zulke uitgebreide duurzaamheidsprofielen (zowel op sociaal vlak als op milieugebied) op een coherente en grondige manier worden gegenereerd. Deze profielen kunnen als gemeenschappelijke basis dienen waarmee publieke en private belanghebbenden gezamenlijk kunnen werken aan verbetering. Op dit moment belemmert het gebrek aan deze informatie bedrijven om actie te ondernemen – waar te beginnen? – of de juiste prioriteiten te stellen. Daarom dragen deze inzichten wezenlijk bij aan het verbeteren van de vroege fasen van de due diligence-processen en ondersteunen ze een effectief beheer van duurzame bronnen voor landbouwproducten en het beleid om hotspots aan te pakken.

Profielen genereren in vier stappen

Dit project heeft als doel duurzaamheidsprofielen te genereren voor meer dan 100 product-landcombinaties en vergelijkende resultaten voor meer dan 15 landen. Om schaalbare inzichten over risico's en effecten te genereren, worden er vier generieke stappen uitgevoerd voor elk van de landbouwgrondstofstromen binnen het bereik van het project. Hierbij wordt onderzoek verricht naar de oorsprong, wordt de onderlinge relatie tussen duurzaamheidsthema's verkend, worden er KPI's voor deze thema's gedefinieerd en schaalbare risico- en impactscores gegenereerd als input voor het prioriteren van verbeteringsactiviteiten.

Om de hiaten in de informatie op te vullen, heeft dit project tot doel:

  • op nationaal niveau informatie te verzamelen over de milieu- en sociale effecten en/of risico’s van vijftien tot twintig landbouwgrondstofstromen uit honderd landen. Deze informatie is nu nog over verschillende databanken verspreid;
  • nationale hotspots te definiëren voor wat betreft de milieu- en sociale risico's en impact;
  • nationale gegevens te verfijnen tot regionale gegevens en deze te koppelen aan grondstoffen voor een aantal landen – het doel is twintig – en grondstoffen;
  • informatie te benadrukken over de verschillende fasen van de landbouwproductstromen (te weten landbouwproductie, transport & distributie, verwerking);
  • inconsistenties in de gegevens en, waar relevant, de methodologieën te analyseren en aan te kaarten om de effecten en/of risico's te definiëren;
  • zoveel mogelijk ontbrekende gegevens te analyseren en aan te kaarten.

De eerste resultaten worden in oktober 2022 verwacht.