Project

Op naar een klimaatactieve regio

Op weg naar een klimaatactieve regio: een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen.

Klimaat als kans

De kans op schade door extreme neerslag kan toenemen van €90 M per jaar naar €130 M per jaar, zo heeft het verbond van verzekeraars in april 2015 op basis van de nieuwe klimaatscenario’s berekend. Daaruit blijkt het financiële belang van klimaatadaptatie, het aanpassen aan klimaatverandering en -extremen, naast water- en omgevingsbelangen. Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. De problemen die klimaatverandering kan veroorzaken, ontstaan niet van vandaag op morgen. Klimaatverandering is een geleidelijk proces, maar zo nu en dan worden we al met de gevolgen geconfronteerd, zoals de piekbui van 120 mm in juli 2014 in Arnhem. Dat weerspiegelt de urgentie om klimaatverandering nu al hoog op de bestuurlijke agenda te zetten. Het is van groot belang bij de planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Door (infrastructurele) ontwikkelingen te koppelen aan klimaatadaptatie, ontstaat een kans om steden duurzaam en dus ‘future proof’ in te richten. Uit diverse voorbeelden blijkt juist die aanpak effectief en betaalbaar. Die kans moeten we dus benutten. Om die reden heeft WaterNexT, een samenwerkingsverband in Oost NL (Wageningen Environmental research, Radboud Universiteit, waterschap Rijn en IJssel) in beeld gebracht waar – in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel – de ‘hotspots’ liggen om nu al klimaatadaptatie te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Klimaatactieve stad

Het concept Klimaatactieve Stad van de Unie van Waterschappen geeft een eerste filosofie voor waterschappen om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. De Klimaatactieve Stad kan worden opgevat als een beweging die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan een leefbare stad waarin slim met water, ruimte en klimaat wordt omgegaan. Dat betekent dat niet alleen goed moet worden ingespeeld op de effecten van klimaatverandering, maar ook moet actief worden bijgedragen aan grondstoffen- en energiebesparing in bijvoorbeeld de afvalwaterketen. Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten zich als een van de koplopers te willen manifesteren voor de Klimaatactieve Stad en dit thema als een van de speerpunten op te nemen in het innovatieprogramma.