Project

Opkomende zoönosen in relatie tot de veranderende sociaaleconomische omgeving

Zoönosen, infecties die van dieren afkomstig zijn, vormen een belangrijke bron van menselijke microbiologische infecties en een risico voor de volksgezondheid. De afgelopen decennia kenden een aanzienlijk aantal zoönosen die een grote impact hebben gehad, regionaal maar ook mondiaal. De opkomst van besmettelijke ziekten staat in nauw verband met de verandering en adaptatie van ziekteverwekkers en wordt sterk beïnvloed door veranderingen in het menselijk gedrag en omstandigheden op sociaaleconomisch, ecologisch en milieuvlak.
Wij stellen een geïntegreerde analyse van opkomende zoönosen voor door identificatie en kwalificatie van zowel biologische als antropogene aanjagers van opkomende zoönosen en een beoordeling van het sociaaleconomische effect van dergelijke ziekten. Hiervoor is een multidisciplinaire en grensoverschrijdende benadering nodig, zoals wordt voorgesteld in de white paper ‘Global One Health’.

Het doel van dit project is de belangrijkste aanjagers en effecten van opkomende zoönosen op lokale en mondiale schaal vast te stellen via een multidisciplinaire en grensoverschrijdende aanpak. Het project zal leiden tot een mechanistisch model dat verder wordt ontwikkeld voor een selectie van 2–4 zoönotische ziekteverwekkers. De projectdoelen zijn meer specifiek:

  1. Vaststellen hoe wereldwijde verandering in het algemeen, en veranderingen in het menselijk gedrag in het bijzonder, bijdragen aan de opkomst van zoönotische infecties. Ecologische veranderingen, veranderingen in de bevolkingsdichtheid van mens en dier, microbiële factoren en de veranderende interacties van verschillende diersoorten en mensen hebben mogelijk een versterkend effect op opkomende zoönotische infecties (zie figuur).
    1. Beschrijven van de wijze waarop veranderende economische omstandigheden op regionale en mondiale schaal aan de ene kant bijdragen aan de opkomst van zoönotische infecties, en aan de andere kant worden beïnvloed door opkomende zoönosen.

    2. Bestuderen van de manier waarop de voedselveiligheid - een belangrijke zorg voor de snel groeiende wereldbevolking in de 21e eeuw - zal worden beïnvloed door de opkomst van zoönosen.
    3. Inventariseren en evalueren van interventiemaatregelen om het economische en maatschappelijke effect van opkomende zoönosen te reduceren.