Project

Participatieve monitoring gebruiken om legitimiteit en vertrouwen in watermanagement op te bouwen

In nieuwe vormen van bestuur, waarin de rol van de staat in toenemende mate vervangen wordt door andere niet-gouvernementele actoren, wordt juridische en top-down regulering geleidelijk vervangen door samenwerking tussen een groot aantal stakeholders. Vooral in watermanagement is sprake van een groeiende wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren die betrokken zijn bij- of beïnvloed worden door waterbeheer. De distributie en de beschikbaarheid van kennis en informatie voor alle stakeholders is een belangrijke kwestie, nauw verwant aan thema’s als macht, legitimiteit en vertrouwen.

Doelstelling

Wederzijds vertrouwen is essentieel voor zelforganisatie om meer geformaliseerde strategieën te kunnen vervangen. Door participatieve monitoring kan informatie worden gebruikt om het vertrouwen tussen stakeholders (opnieuw) op te bouwen. Het doel van dit project is om te onderzoeken wat de relatie is tussen participatieve monitoring, legitimiteit en vertrouwen. Hiervoor worden nieuwe manieren van informatieverzameling en -distributie ontwikkeld en gevalideerd, die voor alle belanghebbenden beschikbaar en geloofwaardig zijn én die gebaseerd zijn op samenwerking tussen professionals en niet-professionals op het gebied van strategisch waterbeheer. De centrale onderzoeksvraag is dan ook: Kan de implementatie van strategisch watermanagement gefaciliteerd worden door een toenemend vertrouwen en toenemende legitimiteit verkregen door participatieve monitoring technieken?

Resultaten

In 2012 is samenwerking met Deltares, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en VU-Amsterdam binnen het project Kennis voor Klimaat gerealiseerd. Verder is een inventarisatie gemaakt van bestaande participatieve monitoringsystemen.

Beoogde resultaten

Resultaten van dit project zullen beschreven worden in drie wetenschappelijke artikelen, een populair klein boekje voor professionals, twee artikelen in vakbladen, zes bijeenkomsten van de praktijkgemeenschap en één afrondend symposium.

Werkwijze

In dit project wordt gebruik gemaakt van een op leren gebaseerde case study methodologie. De eerste case study is verkennend, de tweede en derde richten zich op de ontwikkeling van methodologie en nuttige technologie en de vierde concentreert zich op de validatie van eerdere resultaten. Na de startfase van het project wordt eerst het inzicht in de begrippen vertrouwen en legitimiteit. Verder is een zowel theoretische als praktische inventarisatie gemaakt van de participatieve monitoring technieken en projecten. Dit zal de voornaamste input zijn voor de definitieve selectie van de cases.  

Publicaties