Project

Potato GAP China - AF-12030

Om de export van Nederlandse technologie, machines en werktuigen te stimuleren is het van groot belang de meerwaarde aan te tonen aan het Chinese bedrijfsleven (aardappeltelers, verwerkende industrie, retailers) en Chinese kennisinstellingen.

Op onderdelen is kennisontwikkeling nodig om technieken (aardappelteelt, irrigatie, aantasting door ziekten en plagen, aardappelbewaring, adviessystemen, early warning systemen voor bestrijding van Phytophthora infestans en voor Water management) af te stemmen op de Chinese situatie.

Doelstelling

Het doel voor de betrokken Nederlandse partijen is om de export van Nederlandse machines, technologie, adviessystemen, gewasbeschermingsmiddelen en kennis ter bevordering van een duurzame aardappelteelt, te stimuleren. Het gaat hierbij dus om verdere martkontwikkeling. Voor de Nederlandse leveranciers is het noodzakelijk dat de inzet en benutting van hun producten wordt aangepast, gevalideerd en gesystematiseerd onder Chinese fysieke en managementonmstandigheden.

Voor betrokken Chinese partijen is het doel van dit project om het financieel resultaat voor de aardappeltelers en de keten in China te verbeteren door de middelen die Nederland levert.

Doelgroepen

  • aardappelproducten;
  • verwerkende industrie;
  • kennisinstellingen in China;
  • voorlichtingsorganisatie

Demonstraties op praktijkbedrijven en kennisiverspreiding zijn kernactiviteiten.

Innovatieopgave

Calibratie- en validatieonderzoek van teeltwijze, teelt- en bewaringstechnieken, DSS-systemen, irrigatiesystemen en zo mogelijk aardappelrassen (waar Nederland een belang bij heeft) onder Chinese omstandigheden (klimaat en weer, bodem, management, kwaliteitseisen afnemers).

Eerste Workshop in Harbin

Van 22 - 24 juli 2015 werd een eerste workshop over duurzame aardappelproductie en processing in China gehouden in Harbin. Er werd besloten een volgende workshop in 2016 te organiseren in Zhangjiakou. In die plaats is o.a. Snow Valley gevestigd, een bedrijf dat jaarlijks 20 miljoen miniknollen van aardappelen produceert, meer dan de hele productie in Nederland. Ook staat er de nieuwe fabriek van Aviko, die aardappels verwerkt tot diepvriesproducten. De workshopthema’s worden in loop van 2015 bekendgemaakt in overleg met Chinese en Nederlandse PPS-partners.

Bekijk