Project

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Proeftuin Natura 2000 Overijssel combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen.

Het project draagt bij aan het behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij en aan het behalen van Natura 2000-doelen. Samen met pilotveehouders en adviseurs zijn bijna veertig maatregelen voor de praktijk gereed gemaakt. Hoewel de basis van de Proeftuin in Overijssel ligt, zijn de ervaringen en resultaten landelijk van meerwaarde.

De Proeftuin heeft ook instrumenten ontwikkeld waarmee rundveehouders inzicht krijgen hoe ze de ammoniakemissie op hun bedrijf kunnen verminderen: de AmmoniakWijzer en de Proeftuin-BEA.

Om ammoniakreducerende maatregelen te ontwikkelen die veehouders kunnen inzetten bij hun NB-vergunningaanvraag, besteedt de Proeftuin veel aandacht aan de wetenschappelijke onderbouwing van een maatregel. Op die manier is een reductiepercentage aan een maatregel toe te kennen. Ook borging en handhaving is een belangrijk aandachtspunt. De uitkomsten van deze trajecten heeft de Proeftuin verwerkt in verschillende wetenschappelijke rapporten.

Wetenschappelijke rapporten

Minder ammoniakemissie door weidegang

Extra weidegang leidt tot minder ammoniakemissie. Maar hoeveel? De Proeftuin heeft dit voor een modelbedrijf doorgerekend. In de berekeningen was de minimale weidegang 720 uur (6 uur/dag x 120 dagen) en de maximale weidegang 3.600 uur (20 uur/dag x 180 dagen). De totale vermindering van de bedrijfsemissie is omgerekend naar een emissievermindering per extra uur weidegang van één koe. Dat bleek 3,3 gram ammoniak te zijn. Ook op het arbeidsinkomen heeft extra weidegang een positief effect, tot € 1,- stijging per 100 kg melk. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Borging extra weidegang

Binnen de Proeftuin is ook gekeken naar de mogelijkheden om de mate van weidegang betrouwbaar te borgen. Dit is nodig om ‘extra weidegang’ als ammoniakreducerende maatregel op te kunnen nemen in de vergunningverlening. Aan de hand van een aantal fysieke inrichtingskenmerken, zoals de grootte van de huiskavel en kavelinrichting van een melkveebedrijf, is aannemelijk te maken dat koeien weidegang krijgen. Om het aantal uur dat de koeien in de wei staan te kunnen borgen, is echter meer nodig. De Proeftuin heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijke technieken om ook het aantal uur vast te stellen. De uitkomsten vindt u in het wetenschappelijke rapport.

Toedieningen van aangezuurde mest met sleepvoetenmachine op grasland

In 2014 voerde de Proeftuin metingen uit naar het aanzuren van mest bij aanwending met een sleepvoetenmachine op kleibodem. De emissiereductie bij het aanzuren van mest met 4 liter zwavelzuur per m³ mest bleek maximaal 30 procent te zijn bij een pH-waarde van circa 6: een lagere emissiereductie dan vooraf verwacht. Vanwege de milieubelasting mag daarnaast maar één op de drie mestgiften per jaar aangezuurd worden. De emissiereductie van de maatregel ‘mest aanzuren’ daalt daarmee van 30 procent naar maximaal 10 procent. In het onderzoek is ook gekeken naar de grasopbrengst. Gras bemest met aangezuurde mest leverde in de snede na aanwenden 10 procent meer op dan gras bemest met onbehandelde mest. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden

Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Kun je door rekening te houden met de weersomstandigheden de ammoniakemissie verminderen? De Proeftuin deed een eerste verkenning en presenteert de bevindingen het wetenschappelijke rapport.

Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen

Veehouders die meer ontwikkelingsruimte willen creëren door de ammoniak per dierplaats te verminderen, denken daarbij al snel aan (ver)bouw van de stal. Er zijn echter veel alternatieve maatregelen die minimaal 30 procent goedkoper uitvallen en toch zorgen voor dezelfde ammoniakreductie. Dat blijkt uit doorrekening van acht pilotbedrijven van Proeftuin Natura 2000. De uitkomsten heeft de Proeftuin nu gepubliceerd in een wetenschappelijk rapport.

Haalbaarheid van BEX-BEA voor varkens- en pluimveebedrijven

Een BEX-BEA systeem voor de intensieve veehouderij, als verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties voor de varkens- en pluimveesector, is niet eenvoudig te realiseren. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het instrument biedt voor veel ondernemers te weinig sturingsmogelijkheden en het verkrijgen van voldoende betrouwbare gegevens is een complexe zaak. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken

Beschrijving van huidige en toekomstige maatregelen die de ammoniakemissie in of nabij Natura 2000 gebieden kunnen verlagen. Het rapport zet op een rij wat reeds bekend en beschikbaar is op het gebied van ammoniakemissiereductie. Daarbij zijn ook nog niet onderzochte maatregelen beschreven die mogelijk interessant kunnen zijn voor toepassing in een “proeftuin”. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Downloads