Project

ProGraze

De ontwikkeling van innovatieve ‘game-changing’ bijvoedings- en beweidingsstrategieën motiveren koeien om meer gras op te nemen en daardoor veehouders om te blijven beweiden.

Eén van de vragen is of de eiwitvoeding en de beschikbaarheid van pensafbreekbaar eiwit limiterend is wanneer bij beweiding via een eiwitarme bijvoeding op of net boven de DVE- en OEB-norm wordt gevoerd. Dit project volgt op het project ‘Graasmotivator’ dat ook door het Melkveefonds is gefinancierd. Uit de ‘Graasmotivator’ bleek dat er mogelijk meer voedingseiwit nodig is om de melk(eiwit)productie tijdens weidegang te verhogen en dit zal daarom ook in deze proef onderzocht worden.

Aanpak

Voedingsonderzoek onder beweidingsomstandigheden met daarin drie intensieve meetperioden bij verschillende graskwaliteiten (voorjaar, zomer, najaar) met:

  • Individuele meting van de grasopname (N-alkaan merkstof) en verteerbaarheid rantsoen;
  • Individuele meting van opname bijvoeding;
  • Meting samenstelling pensvloeistof: NH3, pH en concentraties van vetzuren;
  • Metingen graskwaliteit (samenstelling), opbrengst, aanbod (kg drogestof/dier/dag);
  • Dierprestatie melkproductie en melksamenstelling (vet, eiwit, lactose, ureum), gewicht en conditiescore, N- en P-efficiëntie, TAN-excretie;
  • Bepaling van de fecale verteerbaarheid van eiwit (in combinatie met Amazing Grazing en Sustainable Intensification);
  • Graas- en herkauwactiviteit door middel van standaard koesensoren (in combinatie met Amazing Grazing).

De beweiding zal aansluiten bij de gangbare Nederlandse praktijk (standweiden en stripgrazen) met een grote range in het niveau aan pensafbreekbaar eiwit. Op basis van de respons in dierprestatie kan het optimale niveau aan pensafbreekbaar eiwit worden vastgesteld. Tevens kan worden berekend in hoeverre de gerealiseerde productie afwijkt van het theoretisch haalbare. Dit geeft inzicht in een eventuele onder- of overschatting van de eiwitverteerbaarheid van weidegras, c.q. DVE/OEB voorziening vanuit gras.

Verwachte resultaten

De impact en relevantie van het project is groot, ten minste driekwart van de melkveehouders (t.w. alle veehouders die weidegang toepassen) kunnen direct gebruik maken van de resultaten. Voor de korte termijn kan dit project verbeterde adviezen opleveren voor de eiwitvoeding, voor de langere termijn kan dit richtinggevend zijn voor onderzoek naar de eiwitverteerbaarheid van weidegras.

De resultaten worden beschreven in een openbaar Nederlandstalig rapport van Wageningen Livestock Research. De uitvoering en de resultaten van het onderzoek worden onder de aandacht gebracht op de website van Verantwoorde Veehouderij en Amazing Grazing.

Nieuws

Producten