Project

Quickscan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur

In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Zoommeer hierbij weer terug zout worden. In deze quick-scan is verkend wat de gevolgen van deze ingrepen zijn op de visserij en aquacultuur in de genoemde gebieden. Deze studie beschrijft de resultaten gebaseerd op bestaand onderzoek en inschattingen door experts.

In het Volkerak-Zoommeer zijn de gehalten aan dioxineachtige stoffen (som-TEQ) en niet dioxine-achtige PCB’s (som-PCB’s) in grote paling boven de Europese voedselveiligheidsnorm en er mag daarom niet commercieel op paling worden gevist. In het Grevelingenmeer zijn de gehalten lager, en daar mag wel commercieel op paling worden gevist. Het openen van de verbinding tussen het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer en het terugbrengen van getij zal er niet toe leiden dat de gehalten aan som-TEQ en som-PCB’s in paling in het Grevelingenmeer ook boven de norm gaan komen. Dat is de verwachting omdat paling in het westelijke deel van het Volkerak-Zoommeer lagere gehalten bevatten. Ook zal de waterkwaliteit van beide bekkend verbeteren door de toename van verversen door introductie van getij. De extra toevoer van zoetwater met hogere waarden som-TEQ en som-PCB vanuit Hollandsch Diep zal een beperkt negatief effect hebben.

Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam zal een positief effect hebben op de migratie van vis tussen het Grevelingenmeer en de Voordelta. Dit zal in combinatie met de verbeterde waterkwaliteit waarschijnlijk gaan leiden tot een hogere diversiteit en biomassa aan vis in het Grevelingenmeer.

Voor schelpdierkweek in het Grevelingenmeer biedt de verhoogde dynamiek en betere uitwisseling met de Voordelta en Volkerak-Zoommeer meer perspectieven voor schelpdierkweek. Door de betere uitwisseling en de verwachte verhoogde algenproductie zal de draagkracht voor schelpdieren toenemen.

Publicaties