Project

Rekentool voor duurzaamheidsanalyse biomassa

Nederland is bezig met een transitie naar een biobased economy, welke nu vooral op regionaal niveau binnen BBE clusters wordt in gevuld. Het bedrijfsleven heeft interesse in de kennis over biomassa beschikbaarheid en duurzaamheidsaspecten in brede zin, maar financieel ligt de prioriteit toch vaak ligt op de technologische ontwikkeling. Aan de andere kant liggen er wel veel vragen over de duurzaamheid van biomassa op Europees en nationaal niveau.

De Commissie Corbey, die zich richt op duurzaamheids-vraagstukken rondom biomassa, is nu bezig met het uitwerken van de agenda voor de periode 2013-2015. Het “Tool development for sustainability assessment” project zal zich in 2014 daarom ook  richten op  biomassa beschikbaarheden en duurzaamheid vraagstukken op een hoger schaalniveau (nationaal), om aan te sluiten bij de onderwerpen van de Commissie Corbey. Deze kennis en resultaten kunnen dan verder worden verspreid en toegepast in regionale clusters rondom de biobased economy.

Doelstelling

De algehele doelstelling van dit project is om een tool te ontwikkelen en toe te passen, waarmee biomassa ketens voor een duurzame biobased economie op een ruimtelijk expliciete manier ontwikkelt kunnen worden. Voor 2014 is de specifieke doelstelling de biomassa vraag en beschikbaarheid voor de BBE op nationaal niveau voor 2020 te bepalen voor een aantal scenario’s. Deze scenario’s zullen ook worden getoetst op duurzaamheid, vanuit zowel milieu als sociaaleconomisch oogpunt.

Werkwijze

 1. Opstellen van een aantal scenario’s rondom biomassa vraag in Nederland voor de BBE (zowel energie als andere biobased toepassingen) voor 2020. Deze scenario’s worden ook voorgelegd aan een aantal externe experts.
 2. Analyse van biomassa beschikbaarheid op basis van cost-supply curves voor de verschillende scenario’s. Voor elk scenario zal een integrale analyse van de te totale biomassa productie in Nederland in 2020 worden gemaakt.
 3. Gebaseerd  de verwachte biomassa productie in Nederland zal met het MITERRA model een inschatting worden gemaakt van de impact op het milieu. Voor de landschappelijke impact en biodiversiteit impact zal een kwalitatieve analyse worden uitgevoerd. Voor de sociaaleconomische impact zal samenwerking gezocht worden met het LEI voor gebruik van het ORANGE model.
 4. Beschrijving van methodologie en resultaten van de analyses in een Alterra rapport.
 5. Schrijven van een concept wetenschappelijk artikel voor een internationaal peer-reviewed tijdschrift en een presentatie voor EZ.
 6. Optioneel (afhankelijk van cofinanciering): Uitwerking van de uitkomsten van deze studie naar één of meerdere BBE regio’s. Dit geeft een regio inzicht in de omvang van hun biomassa vraag en beschikbaarheid t.o.v. andere regio’s en sectoren in Nederland. Deze uitkomsten worden met de relevante stakeholders uit de regio bediscussieerd.

Projectresultaat (beschrijvend)

Dit project zal inzicht geven in de biomassa vraag en beschikbaarheid in Nederland voor 2020. Deze zal worden uitgewerkt voor een aantal scenario’s, waarvoor ook de milieu en sociaaleconomische impact wordt bepaald. Deze analyse en resultaten zullen worden beschreven in een rapport en een wetenschappelijk artikel. Daarnaast worden deze uitkomsten verder uitgewerkt en bediscussieerd met stakeholders vanuit een BBE regio, onder de voorwaarde dat externe financiering vanuit de regio wordt verkregen.

Deliverables

 • Een uitgebreide publieke website met biomassabeschikbaarheidskaarten voor NL
 • Update van biomassa beschikbaarheid en de kosten ervan voor NL en Europa (op basis van EU project Biomass Policies)
 • Alterra rapport met beschrijving resultaten van de scenario studie
 • Wetenschappelijke artikel en presentatie voor EZ
 • Optioneel: notitie/rapport met uitwerking naar een specifieke BBE regio en een workshop met stakeholders vanuit deze regio.