Project

Routekaart voor klimaatslimme melkveehouderij

Dit project brengt in kaart voor welke opgave de Nederlandse melkveehouderijsector staat met betrekking tot klimaatmitigatie en –adaptatie. Ook draagt het project bij aan oplossingsrichtingen in de vorm van een routekaart voor implementatie van klimaatslimme maatregelen richting 2030 en 2050.

In een ‘klimaatslimme’ melkveehouderij wordt enerzijds de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd (mitigatie) en anderzijds de weerbaarheid voor gevolgen van klimaatverandering versterkt (adaptatie). Tegelijkertijd moet een duurzame productie en inkomen worden gerealiseerd en moet de ontwikkeling naar een klimaatslimme melkveehouderij plaatsvinden op een integraal duurzame manier, wat betekent dat het niet ten koste mag gaan van andere duurzaamheidsthema’s in de melkveehouderij. Voor wat betreft de reductie van broeikasgasemissies moet de sector voldoen aan huidige en toekomstige beleidsdoelstellingen in sectoraal, nationaal en Europees beleid. Voor adaptatie wordt verwacht dat de melkveehouderij kan profiteren van hogere temperaturen en CO2 concentraties, maar ook kan een toename in weersextremen en dierlijke/plantaardige ziekten en plagen dit effect afzwakken of teniet doen.  

Werkwijze

Voor het in kaart brengen van de opgave omtrent klimaatmitigatie en –adaptatie en klimaatslimme oplossingsrichtingen wordt gebruik gemaakt van literatuurverkenning, raadpleging van experts en stakeholder workshops. Voor de ontwikkeling van de routekaart worden mitigatie- en adaptatiemaatregelen door onderzoekers geprioriteerd en uitgezet in de tijd op basis van effectiviteit, kosten, praktijkrijpheid en afwentelingen naar andere duurzaamheidsthema’s.

Routekaart

Er worden maatregelen voorgesteld voor het reduceren van broeikasgasemissies en het verbeteren van de klimaatbestendigheid van melkveebedrijven. Omdat maatregelen niet allemaal direct kunnen worden ingezet vindt prioritering en fasering van de inpassing plaats. Het beoogde resultaat is een routekaart die een gefaseerde implementatie van mitigatie- en adaptatiemaatregelen op de korte (2030) en middellange (2050) termijn beschrijft, waarbij rekening wordt gehouden met effectiviteit, kosten, afwentelingen en praktijkrijpheid van maatregelen.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten