Project

SAT-BBE - Systems Analysis Tools Framework for the EU Bio-Based Economy Strategy

De Kennisinfrastructuur Bio-based Economy, een analytisch en multidisciplinair netwerk van modellen dat in de praktijk wordt getoetst, vormt de basis voor duurzaamheidscriteria die overheden stellen aan deze nieuwe economie.

sat-bbe_logo.jpg

De contouren van een nieuwe economie tekenen zich af, een bio-based economy die is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dat is nodig, omdat de fossiele brandstoffen in de nabije toekomst op zullen raken en de vraag naar energie en producten alleen maar zal stijgen. Er worden echter vraagtekens gezet bij die nieuwe economie. Zo heerst er onduidelijkheid over de invloed van biobrandstoffen op voedselprijzen; schattingen lopen uiteen van een prijsstijging tussen drie en 75 procent.

Het debat over de bio-based economy wordt overheerst door tegengestelde meningen en sterke statements. In de wetenschappelijke arena heerst er een consensus over de manier waarop de bio-based economy kan worden opgepakt, maar dat er wel betere informatie nodig is over de hulpbronnen van bio-energie, het landgebruik en de impact van zo'n nieuwe economie op maatschappij en economie. Hiervoor is de nieuwe Kennisinfrastructuur Bio-based Economy opgericht.

Kennisinfrastructuur Bio-based Economy

De Kennisinfrastructuur Bio-based Economy is een kennismodel en -netwerk, waarin bestaande kennis over de potentie ten aanzien van de bio-based economy in kaart wordt gebracht, maar waarin ook de ontbrekende kennis wordt benoemd. Witte vlekken in de modellen, analysemethoden en de verzamelde data zijn vaak de oorzaak van verwarring en tegenstellingen in het maatschappelijke debat, en van onzekerheid bij het bedrijfsleven ten aanzien van investeringen in de bio-based economy.

De nieuwe kennisinfrastructuur zorgt voor een fundamenteel verbeterd, uitgebreid en geïntegreerd netwerk van modellen, dat gebruikt kan worden voor scenariostudies naar overheidsbeleid en marktbewegingen op de schaal van de wereld of een regio. Dankzij nieuwe inzichten ontstaateen nieuwe basis voor de analyse van de maatschappelijke en economische impact van de bio-based economy, wat een fundament oplevert voor de mogelijke certificering van de productie en het gebruik van biomassa.

Een sleutel in de nieuwe kennisinfrastructuur is het behalen van synergie tussen de bio-based economy, de voedselproductie en het landgebruik, maar ook tussen de nieuwe markt van de bio-based producten en de bestaande markten van bijvoorbeeld bosbouw en landbouw. Een zelfde soort synergie wordt gezocht bij de verificatie van de gebruikte modellen en gegevens. Om betere data te verkrijgen, zal via pilots en demonstraties nadrukkelijk contact worden gezocht naar de praktijk van de bio-based economy in de belangrijke biomassaproducerende landen. Hierdoor wordt duidelijk welke gevolgen het opschalen van biomassaproductie heeft.

Door de nieuwe Kennisinfrastructuur Bio-based Economy ontstaat een coherent, analytisch en multidisciplinair netwerk van modellen voor de toepassing van duurzaamheidscriteria, zoals die door de Europese Unie en diverse overheden zijn geformuleerd. Dit zorgt voor een zorgvuldigere en bredere maatschappelijke en economische discussie over de bio-based economy, en levert een basis voor beleid en zakelijke initiatieven. De nieuwe Kennisinfrastructuur Bio-based Economy sluit aan bij vergelijkbare projecten in het buitenland, voor uitwisseling, samenwerking en een eenduidige methodologische aanpak.

Meer informatie