Project

Social media en sociaal ondernemerschap

In dit onderzoek kijken we op reflexieve wijze naar de verschillende mogelijkheden die sociale media bieden om sociale relaties aan te gaan en sociaal kapitaal op te bouwen ten behoeve van sociale innovatie (nieuwe coalities, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van activeren en mobiliseren etc.).

Doelstelling

Doelstelling van het onderzoek is om een genuanceerd inzicht te krijgen in het ontstaan en de werking van sociale netwerken en sociaal kapitaal via sociale media, en in het activeren, verzilveren en bestendigen van deze netwerken en dit kapitaal vanuit sociaal ondernemerschap. Dit biedt handvatten voor sociaal ondernemerschap, maar ook voor de faciliterende overheid om zich beter te kunnen verhouden tot het gevarieerde sociale kapitaal van sociaal ondernemerschap. Verder biedt het mogelijkheden voor netwerkorganisaties om waar nodig en gewenst netwerken te ondersteunen, te voeden en erin te participeren. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, exploratieve studie, casusonderzoek en actieve deelname aan (online) netwerken. Naast deze actieve deelname aan en voeding van discussies op online netwerken en platforms (in de vorm van blogs, tweets, posts, prezi’s etc. van tussentijdse ideeën, zoektochten en bevindingen) en actieve uitbouw en bestendiging van ons praktijk- en onderzoeksnetwerk, krijgen de resultaten van dit onderzoek concreet vorm in een boekje in de serie Zodoenwijdathier.

Werkwijze

  • Literatuuronderzoek: verkennen van theorie over online sociale netwerken, sociaal kapitaal en sociaal ondernemerschap en theorievorming ten aanzien van de verschillende vormen en gradaties.
  • Casusonderzoek: op reflexieve wijze de relaties tussen sociale media, sociale structuren, sociaal kapitaal en sociale innovatie onderzoeken. Mogelijk mede via ACT studenten-onderzoek.
  • Actieve deelname aan en voeding van discussies op relevante online netwerken en platforms (zoals Netwerk Democratie, Bende Burgers, RUIMTEVOLK, Zodoenwijdathier, etc.), in de vorm van blogs, tweets, posts, prezi’s, etc. van (tussentijdse) ideeën, zoektochten en bevindingen.
  • Bestendigen en verder uitbouwen van ons (inter)nationale netwerk t.a.v. de mogelijkheden en betekenis van sociale media voor sociale netwerken, sociaal kapitaal, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Producten

  • Expertise in invloed van sociale media op de opbouw van sociale netwerken, sociaal kapitaal en de mogelijkheden voor sociale innovatie
  • Expertise in het karakteriseren de dynamica van sociale netwerken via (semi-) automatische analyse van sociale media.
  • Rapportage van de inventarisatie en toepassing in een casus van geautomatiseerde technieken en tools om communicatiepatronen op sociale media in kaart te brengen.
  • Boekje in de serie Zodoenwijdathier!
  • Actieve deelname aan en voeding van discussies op online netwerken en platforms, in de vorm van blogs, tweets, posts, prezi’s, etc. van (tussentijdse) ideeën, zoektochten en bevindingen
  • Actieve uitbouw en bestendiging van ons praktijk- en onderzoeksnetwerk door middel van gesprekken en eventuele gezamenlijke acties

Publicaties