Project

Sociale Moestuin Sliedrecht

De Sociale Moestuin ligt in het centrum van Sliedrecht middenin een recreatief en groen gebied. Ooit startte dit project als burgerinitiatief. Intussen ontvangt de tuin jaarlijks sponsor- en fondsgelden en staat er een organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, waar 58 mensen werken. Er is intensieve samenwerking met Welzijnswerk, scholen, andere stichtingen en organisaties zoals de Voedselbank en daarnaast levert de tuin een bijdrage aan verzorging van groenonderhoud in de buurt en voor mensen met een smalle beurs. Jaarlijks krijgen 100 schoolkinderen om niet een moestuintje met hun klas.

De organisatie ervaart na tien jaar interne groeiproblemen. De financiële structuur is onzeker en te afhankelijk van korte termijn sponsorwerving. Tegelijkertijd is de reputatie extern zo goed dat er steeds nieuwe vragen en voorstellen naar de Sociale Moestuin komen. Er is behoefte aan een proces om de bereikte resultaten te consolideren met een betere interne organisatie, en via een externe scan de kansen te inventariseren. Hierop kunnen een nieuwe missie en strategie gebaseerd worden. Onderzoeksvraag: Welke richting moet de Sociale Moestuin Sliedrecht inslaan? Wat is het meest geschikte groeimodel, hoe blijft de tuin trouw aan zichzelf en komt deze tegelijk in rustiger vaarwater terecht?

Subvragen

  • Hoe ziet het institutionele landschap (organisaties, wetgeving en beleid, financieringsstromen) eruit waarin de Sociale Moestuin zich moet handhaven? Welke kansen en bedreigingen komen hieruit voort?
  • Wat zijn de sterktes en zwaktes van de huidige organisatie?
  • Welke vergelijkbare groene, sociale buurtinitiatieven zijn er in Nederland, welke strategieën volgen zij en zijn er onderlinge netwerkactiviteiten?
  • Welke baten ervaren de omwonenden, gebruikers en andere stakeholders van de sociale moestuin?
  • Hoe kan de Sociale Moestuin een passende missie en strategie opstellen om stabiele inkomsten te verwerven en zich de komende 10 jaar op succesvolle wijze te handhaven?
  • Wat is hieruit te leren voor groene buurtinitiatieven in het algemeen, met name voor het balanceren tussen fysiek en sociaal domein binnen een gemeente?

Aan deze vragen zal gewerkt worden via diverse studentenprojecten.