Project

Teelt de grond uit: bloemkool

Bloemkool en broccoli hebben een lage N-benuttingsindex. Slechts 57% en 51% van het totaal aan stikstof dat voor het gewas beschikbaar is wordt ook daadwerkelijk door het gewas opgenomen.
Daarnaast blijven in de gewasresten grote hoeveelheden stikstof achter waardoor niet aan de nitraatrichtlijn van 50 ml/l nitraat in het grondwater kan worden voldaan.

Doelstelling

Om in de toekomst wel aan deze norm te voldoen, zijn andere teeltsystemen nodig. Daarbij wordt ook gestreefd naar een verlaging van het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen. Telers zullen deze systemen alleen overnemen waanneer aangetoond is dat ze robuust, betrouwbaar en economisch rendabel zijn.

Doel van dit project is om voor de Nederlandse bloemkool- en broccolitelers in 2013 een (prototype) teeltsysteem beschikbaar te stellen waarmee de uitspoeling van stikstof en fosfaat met meer dan 70% gereduceerd kan worden.

Beoogd resultaat

De beoogde resultaten voor 2013 zijn:

 • Er is minimaal 1 systeem/teeltwijze ontwikkeld voor de productie van mini(bloem)kool met een minimale emissie van nutriënten getoetst aan de duurzaamheidsaspecten (people planet, profit) en gericht op efficiënte productie van hoogwaardige mini(bloem)kool
 • Er is voldoende teeltkundige kennis ontwikkeld voor een introductie/implementatie van tenminste één teeltsysteem in de praktijk
 • De teeltsystemen en scenario’s  voor opschaling zijn uitgebreid gecommuniceerd en bediscussieerd met de belangrijkste stakeholders

Eerdere resultaten waren:

 • Het is gelukt om drie teelten bloemkool uit te voeren op water.
 • De geschiktheid van verschillende rassen voor de teelt op water is getoetst. Ras selectie is belangrijk, maar verbetering van het systeem blijft nodig in verband met product kwaliteit.

Werkwijze

Om de ambitie van het project te realiseren zijn de volgende activiteiten van belang:

 • Onderzoek naar:
  • ontwikkeling en optimalisatie van systeem voor direct gezaaide gewassen
  • verdere verbeteringen van het systeem en de teelt voor geplante gewassen 
  • optimaliseren van de opkweek (medium, vorm, volume van de plug/pot)
  • kwaliteitsaspecten (residu, houdbaarheid, smaak, inhoudsstoffen)
  • Emissieaspecten: aan-/afvoer en ophoping van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
  • bedrijfszekerheid: met name gericht op de fytosanitaire risico’s en de risico’s van accumulatie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
  • Overige onderzoeksvragen voortkomend uit praktijkexperimenten
 • Praktijk experimenten; onder andere monitoren van  productie en kwaliteit, gebruik water, nutriënten en gewasbescherming, emissies en arbeid
 • Ontwikkeling van onderdelen teeltsysteem
 • draagsysteem waar bladgewassen op groeien
  • automatisering van planten en oogsten ter verhoging van de rendabiliteit 
  • Ontwikkelen van de keten; creëren van nieuwe productvormen, verbeteren smaak, ras selectie en optimalisatie opkweek.

Publicaties