Project

Tuinbouw Digitaal (PPS)

Het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’ zet in op het ontwikkelen van een sectoraal kenniscentrum voor ontwikkeling, toepassing en valorisatie van vernieuwende informatie & communicatie technologie in de Nederlandse Tuinbouwketen. Doel is het beschikbaar krijgen en houden van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen, labels etc. voor de tuinbouwketen, die gebaseerd zijn op internationale standaarden. Het sectoraal kenniscentrum komt tot stand in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarin het betrokken bedrijfsleven wordt gevormd door de samenwerking van Frug I Com, Floricode, EDIbulb en VGB. Het tuinbouwbedrijfsleven hecht aan de versterking van de huidige samenwerking met R&D-instituten via het gehonoreerde innovatieprogramma.

Beoogde resultaten

  1. Verbetering kwaliteit Nederlandse standaarden tuinbouw: het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de informatie-standaarden in de Nederlandse tuinbouw o.b.v. een wetenschappelijk scaninstrument (accent uitvoering ligt bij Floricode).
  2. Standaardisatie van kas naar keten: ontwikkeling ‘leidraad’ waarmee de tuinbouw de integratie van gemechaniseerde processystemen met kantoor- en ketentoepassingen in de toekomst kan standaardiseren en internationaal kan vastleggen en borgen.
  3. Consumer Interaction: onderzoek naar de mogelijkheden van directe interactie met consumenten via smartphone apps om enerzijds consumenten sturend te laten zijn in tuinbouwketens en anderzijds het consumentengedrag te beïnvloeden door de merkbeleving van tuinbouwproducten te versterken (accent uitvoering ligt bij Frug I Com, er wordt voortgebouwd op de resultaten van Facebility).
  4. Kwaliteitsgestuurde Tracking & Tracing: praktijkpilot voor ontwikkelen en demonstreren van een innovatief systeem voor real-time management van productkwaliteit in de keten. Dit project is tevens onderdeel van het Europese project Smart Agri-Food en haar opvolger FI-Space.
  5. e-Government to Business (G-to-B): ontwikkeling van een programmavoorstel voor toepassing van Big Data in de Topsector, waarbij ook de ICT-sector (vertegenwoordigd door Nederland ICT) en kennisinstellingen op ICT-gebied betrokken worden.
  6. Hort-I-management Scan: bewustwording, kennis en vaardigheden in de tuinbouw op het gebied van ICT versterken met behulp van vernieuwende en interactieve tools, zoals zelfdiagnose en spelsimulatie.
  7. Kennistool TD webportal: Doel is het ontwikkelen van een kennistool in de website van Tuinbouw Digitaal voor het gericht op het internet zoeken naar waardevolle kennisdocumenten op de thema’s van Tuinbouw Digitaal.
  8. Community of Practice: opzetten en onderhouden van de fysieke community (netwerkbijeenkomsten en congres) en digitale community (internetportaal en social media) van Tuinbouw Digitaal en de coördinatie van het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’.