Project

Unravelling the mechanisms

Bodem-management, zoals het opbrengen van organisch materiaal, grondbewerking en gewasrotatie leiden via kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in het bodemleven die vervolgens effect hebben op nutriëntbeschikbaarheid en ziekten-onderdrukkend vermogen. In dit voorstel worden rhizosfeer-gemeenschappen gekarakteriseerd om onderliggende mechanismen beter te bergijpen.

Voor vijf gewassen worden in lopende veldexperimenten o.a. bacteriën, schimmels, protozoën en nematoden bepaald met behulp van ‘next-generation sequencing’ (MiSeq) en kwantitatieve PCR.

Met de verkregen biologische inzichten zullen we de effecten van gemakkelijk implementeerbare bodem management maatregelen kunnen monitoren in de tijd.  Deze nieuwe kennis maakt het mogelijk om gewas-specifieke diagnostiek te generen waarmee een robuust advies kan worden gegeven aangaande optimaal en duurzaam gebruik van het bodemleven.

Publicaties