Project

€ureyeopener zoetwatervoorziening

De algemene vraag is: Wat is de impact van droogte, watertekort en verzilting (toename verdamping, afname neerslag, toename interne verzilting) in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond- Drechtsteden voor (agr.) ondernemers, natuur en andere functies?

Doelstelling

Hierbij worden drie deelvragen onderscheiden:

 1. Er is nog veel discussie over de manier van kwantificeren van schade, te meer omdat lage opbrengsten vaak gepaard gaan met hoge prijzen. Dit vraagt o.a. aanpassing/optimaliseren van het beschikbare modelinstrumentarium (Agricom).
 2. Betere inschatting toename beregening als gevolg van compensatie toename bodemvochttekorten
 3. Onderzoek naar zouttolerantie van natuurdoeltypen (KRW-chloride normen) en zo mogelijk ook zouttolerantie van andere functies, zoals het effect van verzilting op woningbouw (aantasting funderingen)

Het project wil ‘eye-openers’ realiseren. Dit zijn ‘eye-openers’ die, quick en dirty en schetsmatig, inzicht geven in de samenhang in het hydrologisch systeem en de effecten van bewuste veranderingen in het systeem door de waterbeheerder of watergebruiker (landbouw, natuur, industrie, drinkwater). Het is de bedoeling om de effecten in beeld te brengen van diverse maatregelen die leiden tot:

 • de (her)verdeling van beschikbaar oppervlaktewater over verschillende deelsystemen en
 • de vergroting van zoetwatervoorraden in de ondergrond

Werkwijze

 • Oktober 2012: Overleg 1; Vaststellen raamwerk €ureyeoner ZWD
 • Stap 1a Basismodel Blauw (Delares)
 • Stap 1b Effecten Water gebruikers (LEI, DLO)
 • December 2012: Overleg 2; Vaststellen van maatregelenpakken met Witteveen en Bosch
 • Stap 2 Evauleren/doorrekenen van maatregelen per deelgebied
 • Medio februari per regio factsheets die een risico voor zout/droogteschade illustereren
 • Stap 3 Synthese, rapportage en communicatie eindresultaten
 • Maart project afgerond.

Resultaten

inzicht geven in de samenhang en (onvermoede) feedbacks tussen de verschillende maatregelen en componenten uit het systeem: landgebruik, watergebruikers, regionaal waterbeheer, kosten en effecten van maatregelen (schadereductie, baten, beleidsdoelen, etc.).

Ondersteuning geven van de beleidsformulering voor DP Rijnmond-Drechtsteden en DP Zuidwestelijke Delta met de best beschikbare inzichten over het effect van maatregelen om de regionale zoetwatervoorziening op de lange termijn te kunnen blijven garanderen.

Publicaties