Project

Zoektocht naar mogelijkheden om natuurherstel te koppelen aan andere maatschappelijke belangen in De Wilde Landen

De Wilde Landen (DWL) is een innovatief concept dat een creatieve oplossing wil bieden voor duurzame natuurontwikkeling en bewustwording. Als coöperatie wil DWL voormalige landbouwgronden omvormen tot een natuurgebied met een multifunctioneel karakter. Dit betekent dat gezocht wordt naar combinaties van de volgende functies: natuur, recreatie, educatie en (mogelijk ook) wonen.

Inzichten

Het Wetenschapswinkel project heeft geprobeerd bij te dragen aan het concretiseren en op tafel krijgen van de mogelijkheden voor DWL en de randvoorwaarden die hiervoor gelden. Het uitgevoerde studentenonderzoek geeft inzichten in de mogelijkheden, kansen en knelpunten voor DWL. In een stappenplan (roadmap) wordt aangegeven hoe landbouwgrond kan worden omgevormd tot bloemrijk grasland, gebaseerd op de bevindingen over natuurontwikkeling, menselijke betrokkenheid en financiën. De roadmap bestaat uit vier fasen:

Advies

De resultaten laten zien dat veel afhankelijk is van de exacte locatie van De Wilde Landen. Momenteel is er helaas nog geen concrete plek of zicht op een plek. Dit maakt het lastig specifieke aanbevelingen te geven. Bepaalde keuzes kunnen echter wel worden gemaakt. Wat zijn de ambities van DWL? Vier aspecten zijn te onderscheiden:

Ten eerste de ambities ten aanzien natuur. De locatie en grootte bepalen mede de mogelijkheden voor het type natuur dat gerealiseerd kan worden, zeker op korte en middellange termijn. DWL wil agrarisch land omvormen. Echter, op agrarisch gebied, met minder natuurwaarden is het lastiger (en kostbaarder) om bepaalde typen natuur te creëren. Tegelijkertijd biedt agrarisch land, in sommige gemeenten, wel meer mogelijkheden om verblijfsrecreatie te ontwikkelen.

Ten tweede de ambities ten aanzien van verblijfsmogelijkheden. Ecologische tiny houses lijken het beste aan te sluiten bij de uitgangspunten van DWL. Hierbij is het belangrijk of gekozen wordt voor mobiele en tijdelijke vormen van verblijf of voor meer vaste verblijfsmogelijkheden. Wat heeft de voorkeur? Ook is het belangrijk te bepalen hoeveel tiny houses gewenst zijn.

Ten derde, de ambities ten aanzien van dagrecreatie. Uit eerder onderzoek bleek dat connectie met kinderen mogelijk is via schoolreisjes. Dit sluit ook goed aan bij de uitgangspunten van DWL. Indien DWL ook andere vormen van dagrecreatie, wellicht minder georganiseerd, zou willen, heeft dit consequenties voor de mogelijkheden om natuur te ontwikkelen. Wat zijn de doelstellingen en uitganspunten voor dagrecreatie?

Ten vierde de ambities ten aanzien van de financiering(smogelijkheden). DWL kijkt naar subsidiemogelijkheden voor de omvorming van agrarisch land. Echter, deze subsidies lijken lastig samen te gaan met de ambities ten aanzien van verblijfsrecreatie. Verder is het van belang inzicht te krijgen in de beheerskosten van het gebied om zo de continuïteit te waarborgen. Deze beheerskosten zijn uiteraard afhankelijk van keuzes die samenhangen met de andere ambities.

Als DWL haar ambities concreter kan maken, zullen de randvoorwaarden waaraan een stuk land moet voldoen ook concreter worden. Dit kan het zoekproces meer richting geven.