Publicaties

Vismonitoring Rijkswateren t/m 2022 : Deel II, Toegepaste methoden

van Keeken, O.A.

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de toestand van de rijkswateren worden diverse vismonitoringsprogramma’s uitgevoerd. Deze programma’s maken deel uit van het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) - programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Programmaplan Vis- en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat (RWS). In totaal worden 13 monitoringsprogramma’s en één registratieprogramma in de grote zoete rijkswateren (meren en rivieren), de overgangswateren en in de spuikom bij Kornwerderzand in de Waddenzee uitgevoerd. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren. Het voorliggende rapport (deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete rijkswateren en overgangswateren t/m 2022 zijn vastgelegd. In het rapport ‘Toestand en trends’ (deel I) worden de resultaten geïnterpreteerd (trends en duiding). Daarnaast worden de monitoringsgegevens via een dataportaal1 ontsloten (voorheen rapportage deel III). Wijzigingen die in 2022 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen met name veranderingen in bemonsteringslocaties.