Publicaties

Historisch grondgebruik Nederland: een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1900

Knol, W.C.; Kramer, H.; Gijsbertse, H.A.

Samenvatting

Voor de periode rond 1900 is een gedetailleerd landelijk GIS bestand ontwikkeld met historisch grondgebruik. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan landsdekkende topografische kaarten die rond 1900 zijn verschenen. Deze zogenaamde Bonnekaarten 1:25.000 zijn gescand en geometrisch gecorrigeerd naar het RD-stelsel. Met een semi-automatische classificatie zijn van de gescande kaarten de kleuren omgezet naar 10 klassen met grondgebruik. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, loofbos, naaldbos, bebouwd gebied en wegen, water, rietmoeras, stuifduinen en zandplaten en overig. Het resultaat is een landelijk GIS bestanden met dominant grondgebruik op basis van 50 meter grids. Validatie laat zien dat de landelijke nauwkeurigheid circa 96% bedraagt. Het bestand is onderdeel van een te ontwikkelen reeks landsdekkende databestanden met Historisch Grondgebruik vanaf 1800. Door de situatie rond 1900 te vegelijken met het huidige grondgebruik blijkt dat er enorme veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen 100 jaar. Deze dynamiek blijkt niet alleen uit verandering in arealen, maar vooral ook uit veranderde patronen. Er zijn grote verschillen in ruimtelijke dynamiek tussen regio┬┐s.