Publicaties

Boeren voor natuur op Twickel : de grootschalige boer, de landschapsgerichte boer, de natuurgerichte boer

Stortelder, A.H.F.; Buizer, I.M.; Corporaal, A.

Samenvatting

Het landgoed is zo'n 4000 hectare groot en ongeveer de helft daarvan bestaat uit weilanden en akkers die aan boeren worden verpacht. Iedereen is het erover eens dat dit mooie gebied met zijn boerentraditie in stand moet blijven. Maar voor de vijftig pachters, voornamelijk melkveehouders, wordt het steeds moeilijker om hun bedrijf in stand te houden. De kleine, grillige percelen op Twickel zorgen voor hogere bewerkingskosten. Daar komt bij dat de vele houtwallen, boomgroepen, bosranden en natte hoeken leiden tot lagere gewasopbrengsten. Sommigen ontvangen een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer, maar dit levert te weinig op om de bedrijven perspectief te bieden. De Stichting Twickel is zich ervan bewust dat een slecht renderende landbouw een bedreiging voor het landgoed is en zoekt naar een duurzame oplossing. De provincie Overijssel wil daarom samen met andere overheden en private partijen een duidelijk beleidskader ontwikkelen met een goede beloningsstructuur voor groene-blauwe diensten. Zij staat daarbij open voor nieuwe ideeën zoals de Alterra-visie Boeren voor Natuur, een kansrijke manier om groen-blauwe diensten in Overijssel te realiseren. Het landgoed Twickel is aangewezen als pilotproject om dit idee in de praktijk verder te ontwikkelen.