Publicaties

Bedrijven binnen invloedssfeer Natura 2000-gebieden

Bommel, K.H.M. van; Blokland, P.W.; Dijk, J.J. van; Kruseman, G.

Samenvatting

Dit rapport bevat een inventarisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de toekomstgerichte graasdierbedrijven rond Natura 2000-gebieden. Hierbij zijn de eerste twee stappen uit het Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden doorlopen. Want aangezien de beheersplannen voor Natura 2000-gebieden nog opgesteld moeten worden en de Wet Ammoniak en Veehouderij niet altijd toereikend is, LNV besloten een interim-beleid te ontwikkelen. Dat resulteerde in het opstellen van een toetsingskader ten behoeve van aanvragen voor een natuurbeschermingsvergunning