Publicaties

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

Bruggen, C. van; Groenestein, C.M.; Haan, B.J. de; Hoogeveen, M.W.; Huijsmans, J.F.M.; Sluis, S.M.; Velthof, G.L.

Samenvatting

De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2010 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. Met het NEMA-model is de ammoniakemissie berekend voor de periode 1990-2010. De ammoniakemissie in 2010 is iets gedaald ten opzichte van de emissie in 2008. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met tweederde gedaald. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren, waardoor de emissies uit stallen, mestopslagen, beweiding en mestaanwending zijn verminderd. De emissie door aanwending van dierlijke mest is met bijna 80% verminderd in 2010 ten opzichte van 1990.