Publicaties

Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw

Luesink, H.H.; Schouten, A.D.; Blokland, P.W.; Hoogeveen, M.W.

Samenvatting

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft LEI Wageningen UR de ammoniakemissies op gemeenteniveau berekend met het MAMBO-TAN model. Vervolgens zijn de emissies van beweiding, aanwenden van dierlijke mest en aanwenden van kunstmest met een ontwikkelde verdeelsleutel op basis van de Bedrijfs Registratie Percelen over grids verdeeld op het niveau van 500 * 500 meter. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie via de WOT Natuur en Milieu, onderdeel van Wageningen UR. Deze rapportage is een verantwoording van de methodiek en de gehanteerde uitgangspunten.