Publicaties

Designing Vulnerable Zones of Nitrogen and Phosphorus Transfers to Control Water Pollution in China

Bai, Zhaohai; Lu, Jie; Zhao, Hao; Velthof, Gerard L.; Oenema, Oene; Chadwick, Dave; Williams, John R.; Jin, Shuqin; Liu, Hongbin; Wang, Mengru; Strokal, Maryna; Kroeze, Carolien; Hu, Chunsheng; Ma, Lin