Publicaties

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2019 : Deel II, Toegepaste methoden

van Keeken, O.A.; de Bruijn, P.J.A.; Griffioen, A.B.; van Os-Koomen, E.; Wiegerinck, J.A.M.

Samenvatting

Om een inschatting te krijgen van de toestand van de zoete rijkwateren en overgangswateren worden diverse vismonitoringsprogramma’s uitgevoerd. Deze programma’s maken deel uit van het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat (RWS). In totaal worden 13 monitoringsprogramma’s en één registratieprogramma in de grote zoete rijkswateren (meren en rivieren), de overgangswateren en de spuikom bij Kornwerderzand in de Waddenzee uitgevoerd. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren. Het voorliggende rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete rijkswateren en overgangswateren t/m 2019 worden vastgelegd. In het rapport ‘Toestand en trends’ (Deel I) worden de resultaten geïnterpreteerd (trends en duiding). Daarnaast worden de monitoringsdata via een dataportaal1 ontsloten (voorheen rapportage Deel III). Wijzigingen die in 2019 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen het beëindigen van bepaalde bemonsteringen of juist het starten van nieuwe bemonsteringen, maar ook veranderingen in monsterlocaties of –frequenties en rapportage.