Publicaties

Vismonitoring Rijkswateren t/m 2019 Deel 1: Toetsing en trends

van Rijssel, J.C.; van Keeken, O.A.; de Leeuw, J.J.

Samenvatting

Het vismonitoringprogramma in de Rijkswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Visserij programma in opdracht van het Ministerie van LNV. Jaarlijks wordt gerapporteerd in drie delen: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd, Deel II “Toegepaste methoden” waarin de gebruikte methodieken staan beschreven en Deel III “Data” waarin de gegevens via een dataportal worden ontsloten. In het voorliggende rapport (Deel I) worden de volgende trends gepresenteerd: (i) trends in de tien meest algemene vissoorten en wolhandkrab per Kaderrichtlijn Water (KRW) lichaam en trends van aal- en schubvisvangsten per KRW-lichaam door de beroepsvisserij, (ii) landelijke trends in Habitatrichtlijnsoorten, en (iii) toetsing van de Natura 2000 gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Deltawateren (Haringvliet, Hollandsch Diep en Westerschelde & Saeftinghe), (iv) ecologische kwaliteitsratio’s en (v) trends van blankvoorn per KRW-lichaam.