Publicaties

Vismonitoring Rijkswateren t/m 2020 : Deel I: Toestand en trends

van Rijssel, J.C.; van Keeken, O.A.; de Leeuw, J.J.

Samenvatting

In het voorliggende rapport worden de volgende trends gepresenteerd: (i) trends in de tien meest algemene vissoorten, wolhandkrab en rivierkreeften per Kaderrichtlijn Water (KRW) lichaam en trends van aal- en schubvisvangsten per KRW-lichaam door de beroepsvisserij, (ii) landelijke trends in Habitatrichtlijnsoorten, en (iii) trends van Noordzeehouting en snoekbaars per KRW-lichaam en (iv) ecologische kwaliteitsratio’s. In dit rapport is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Rijkswateren worden verzameld, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals commerciële aanlandingen.