Publicaties

Beoordeling van kwelders als kustbescherming

Merry, Joanne; de Best, Jappe; van den Hoven, K.

Samenvatting

Het combineren van dijken met kwelders is een kansrijke oplossing voor het verduurzamen van waterkeringen. Kwelders dempen golven en kunnen meegroeien met zeespiegelstijging. Met kwelders zijn wellicht minder dijkverhogingen en -versterkingen nodig. Op basis van literatuurgegevens en twee casestudies is de kwelderbeoordelingstool SAMFET ontwikkeld, die snel een eerste indicatie geeft van de waarde van een kwelder als kustverdediging.