Publicaties

Environmental impacts of broiler production systems in the Netherlands

Mostert, P.F.; Bos, A.P.; Harn, J. van; Horne, P. van; Jong, I.C. de

Samenvatting

In dit rapport wordt het effect van het reguliere, tussensegment en Beter Leven één ster vleeskuikensysteem op broeikasgasemissies, landgebruik en fosfaatefficiëntie berekend door middel van een levenscyclusanalyse. Alle processen, inclusief opfok van de kuikens, tot en met de slachterij worden meegenomen. Per schakel in de keten worden de effecten getoond. Ten slotte, worden de resultaten bediscussieerd en aanbevelingen gegeven.---In this report, the impact of the conventional, Dutch Retail Broiler and Better Life one Star broiler production systems on greenhouse gas emissions, land use, and phosphorus excretion are estimated by using a life cycle assessment. All processes, including the breeding stage, until slaughterhouse stage were included. The impact is shown per stage in the chain. Finally results are discussed and recommendations are provided.