Publicaties

Datarapportage Marktbemonstering schubvis IJsselmeergebied 2021

Kwakman-Schilder, Karen; Volwater, Joey; Tien, Nicola

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Het ministerie heeft hierbij het uitgangspunt het beheer te baseren op wetenschappelijk onderbouwde vangst- en inspanningsadviezen. Een belangrijke informatiebron voor nauwkeurige visserij- adviezen is informatie over de vangstopbouw van de visserij; wat is de lengte- en leeftijdsopbouw van de vangst? Deze informatie wordt voor de vier visbestanden sinds 2016 in een marktbemonstering aan boord van de schepen verzameld. Hiervoor worden tijdens het eerste, derde en vierde kwartaal van een jaar de twee grootste visserijen op schubvis op het IJsselmeer en Markermeer bemonsterd, namelijk de staandwantvisserij (waarbij voornamelijk met 101mm maaswijdte en soms met grotere mazen wordt gevist) en de zegenvisserij (alleen in het eerste en vierde kwartaal). In totaal zijn in 2021 27 visreizen bemonsterd, waarvan 11 in het eerste kwartaal, zes in het derde kwartaal en 10 in het vierde kwartaal. In het eerste kwartaal zijn zes bezoeken bij de zegenvisserij uitgevoerd, verder zijn alle andere bezoeken in het eerste, derde en vierde kwartaal bij de staandwantvisserij uitgevoerd. Verdeeld over de visserijen zijn 31.667 vissen gevangen, verdeeld over 13 soorten. Van de doelsoorten waren dit 2.423 baarzen, 6.444 blankvoorns, 14.494 brasems en 7.847 snoekbaarzen. De gemiddelde lengte van de vier doelsoorten gevangen in de 101m-staandwantvisserij varieerde over beide meren en de verschillende kwartalen voor baars tussen 30,5 – 35,9 cm, voor blankvoorn tussen 27,3 – 30,5 cm, voor brasem tussen 28,8 – 41,8 cm en voor snoekbaars tussen 47,0 – 60,6. De gemiddelde lengte van brasem die gevangen werd in de zegenvisserij in het Markermeer in het eerste kwartaal was 46 cm. In totaal zijn in 2021 373 vissen verzameld voor biologische gegevens (leeftijd, gewicht, geslacht, rijpheid), waarvan 74 baarzen, 59 blankvoorns, 56 brasems en 184 snoekbaarzen. Voor alle soorten zijn per veldbezoek schattingen van de discards gemaakt (vis die niet aangeland wordt maar meteen weer wordt teruggezet). Bij de staandwantvisserij werd vooral snoekbaars en baars teruggezet. Bij de zegenvisserij werd vooral snoekbaars en noordzeehouting teruggezet. In het vierde kwartaal is meer vis teruggezet (4.4% van de totale vangst) dan in het eerste (1,1% van de totale vangst) en derde kwartaal (0,9%).