Publicaties

Rapportage van de werkgroep “Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven” : beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV

Hagenaars, Thomas; de Jong, Mart C.M.; van Schaik, Gerdien; Fischer, Egil; Bonten, Mark; Koopmans, Marion; Klinkenberg, Don; Kretzschmar, Mirjam; van der Poel, Wim; Smit, Lidwien; Stegeman, Arjan; Heederik, Dick

Samenvatting

Het Ministerie van LNV heeft naar aanleiding van het rapport “Zoönosen in het vizier” een aantal vragen gesteld, met nadruk op de tussen-bedrijfstransmissie. De gestelde vragen hadden betrekking op de mogelijke toekomstige oorzaken van zoönosen, verspreidingsmechanismen van zoönosen, precieze betekenis en berekening van de RH-waarde, beschikbaarheid van RH-waarden voor verschillende diersoort-pathogeen combinaties, en de rol van aanvullend onderzoek in de beantwoording van vragen over deze onderdelen. De gestelde vragen zijn door de werkgroep van deskundigen beantwoord op basis van de expertise, maar zonder volledig literatuuronderzoek. Vervolgens zijn aanvullend een aantal overwegingen gegeven die betrekking hebben op de beperkingen van de geldigheid van de antwoorden op de gestelde vragen. Daarnaast wordt kort ingegaan op recente kennisontwikkelingen die in de nabije toekomst nieuw perspectief zullen of kunnen bieden bij de beantwoording van de gestelde vragen en preventie en management van zoönotische uitbraken in een periode van transitie naar een duurzamere veehouderij.