Publicaties

Het perspectief van biologische landbouw : effecten van het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en melkveehouderij op klimaat, natuur en dierenwelzijn

Migchels, Gerard; de Jonge, Iris; Bracke, Marc; Vellinga, Teun; Sukkel, Wijnand

Samenvatting

Dit onderzoek is een verkenning naar het effect van een groter areaal biologische landbouw op de thema’s klimaat, natuur en dierenwelzijn. Groei van het areaal biologische landbouw draagt ten eerste bij aan een vermindering van de broeikasgasemissies in Nederland van zowel akkerbouw/vollegrondsgroente teelt als melkveehouderij in Nederland uitgedrukt in Mton CO2eq per jaar. Ten tweede aan het versterken van de natuur in Nederland. En ten derde zou het kunnen bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn in Nederland. Op dit moment is dat echter nog onvoldoende met onderzoek te onderbouwen---This study explores the effect of increased organic farm land on climate, nature and animal welfare. First of all, the growth of organic acreage contributes to the reduction of GHG-emissions in the Netherlands for both the dairy and arable sector in MtonCO2-eq per year. Secondly, it contributes to strengthening nature in the Netherlands. Thirdly, it may contribute to improving animal welfare in the Netherlands. However, not enough research is done to support this statement scientifically