mesthoop

Project

Afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en toepassing hiervan op regionale en nationale schaal

Doel van dit project is het opstellen en documenteren van een afwegingskader voor beleid ter beperking van gasvormige emissies (ammoniak; broeikasgassen) uit de groenblauwe ruimte. Het project richt zich op de akkerbouw in Nederland en - via de samenwerking met EU FP7 Catch-C - op de akkerbouw in delen van Europa met een vergelijkbare agro-ecologie.

De basis voor het afwegingskader is het MGLP (multiple goal linear programming) raamwerk NUTMATCH. Het beschrijft kwantitatief de effecten van beheersopties op bodemvruchtbaarheid, opbrengst, nitraatuitspoeling, en financieel saldo. Voor enkele representatieve akkerbouwsystemen worden de effecten van keuzes/ingrepen in beeld gebracht, evenals de uitruilwaarden tussen doelen. Voorbeeld: het bedrag waarmee de ‘best haalbare’ lachgas-emissie verandert indien de doelwaarde voor C-vastlegging (of voor financieel saldo) met een gegeven bedrag wordt verhoogd. Effecten worden berekend op een tijdschaal van 25 jaar. De wetenschappelijk basis voor uitbouw en parametrisatie van het afwegingskader worden ontleend aan het EU-FP7 project Catch-C, waar voorliggend KB-IV project nauw bij aansluit. Belangrijke activiteiten dáár zijn: het vaststellen van indicatoren voor duurzaam bodemgebruik (tbv productiviteit, broeikasgassen, bodemkwaliteit), het kwantificeren van beheerseffecten op die indicatoren aan de hand van Europese lange termijn experimenten.Voorts wordt een grootschalige enquete uitgevoerd onder boeren, rond het thema bodemgebruik, om de inpasbaarheid van gewenste maatregelen te beoordelen.

Resultaten

Beoogde resultaten zijn het afwegingskader in de vorm van een wetenschappelijk artikel met scenario’s voor representatieve Nederlandse akkerbouwsystemen; en vijf rapporten (in co-productie met Catch-C) over de effecten van bodembeheersopties op (a) productiviteit; (b) klimaat (koolstofopslag, broeikasgassen); en bodemkwaliteit in termen van (c) bodemgezondheid, (d) bodemvruchtbaarheid; (e) structuur/conservering. Deze omvatten lijsten van Best Practices voor genoemde doelen, en brengen in algemene zin (zonder LP modellering) de ‘trade-offs’ in kaart, welke optreden tussen doelen bij gericht bodembeheer.

Publicaties