Nieuws

Alterra ontwikkelt tool voor milieu-evaluatie op Europees niveau

Gepubliceerd op
13 juli 2012

Wat is het effect van cross compliance maatregelen op regionaal en op Europees niveau? Alterra Wageningen UR ontwikkelde een model om de milieueffecten van cross compliance te kunnen vaststellen per regio. Hierdoor kunnen de milieueffecten per regio afzonderlijk worden beoordeeld en onderling worden vergeleken.

akker

Cross compliance is een onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid waarbij de betalingen die boeren ontvangen gekoppeld zijn aan voorwaarden op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, gewasbescherming en milieu. Het systeem richt zich met name op de cross compliance-effecten op broeikasgasemissies, ammoniakemissies, nitraatuitspoeling en bodemorganische stof.

Het Alterra-rapport is gebaseerd op de resultaten van het Europese project CCAT, uitgevoerd in de periode 2006-2010. De belangrijkste doelstelling van het project was het ontwikkelen van een analysemodel voor de beoordeling van de effecten van cross compliance maatregelen op regionaal niveau. In het rapport is ook een evaluatie opgenomen van de milieueffecten van de invoering van cross compliance sinds 2005.

Download