Nieuws

Ambities verbetering oppervlaktewater haalbaar en betaalbaar

Gepubliceerd op
5 augustus 2013

De ambities om het Nederlandse oppervlaktewater te verbeteren, zoals aangegeven in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming, zijn haalbaar en betaalbaar voor zes van de zeven onderzochte bedrijfstypen. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR en het CLM in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De voorgestelde maatregelen kosten de meeste ondernemers in de land- en tuinbouw minder dan 1% van het bedrijfssaldo.

Een uitzondering vormen de glastuinbouwbedrijven zonder waterzuivering. Voor deze bedrijven wordt het normbedrag voor betaalbaarheid (1% bedrijfssaldo) overschreden. Om de waterkwaliteitseisen voor 2018 en 2023 te halen, is het belangrijk dat alle glastuinbedrijven hun spuiwater met actieve koolstof gaan zuiveren. Spuiwater is water dat na enkele malen gebruik in de teelt wordt geloosd, net als huishoudelijk afvalwater.

Alleen het zuiveren van spuiwater is niet genoeg. In de buitenteelten moet de drift verder worden beperkt; drift treedt op tijdens het spuiten waarbij fijne druppels spuitvloeistof naar het oppervlaktewater waaien. Daarnaast moeten de erfemissies in de buitenteelten worden aangepakt. Het gaat hierbij om reinigingswater dat vrijkomt bij het schoonmaken van spuitmachines. Aanvullend zijn emissiereductieplannen nodig voor enkele stoffen bij boomteelt, fruitteelt, bloembollen en vollegrondgroente die grote normoverschrijdingen veroorzaken.