Nieuws

Antibioticagebruik in veehouderij blijft dalen

Gepubliceerd op
15 juni 2012

De beleidsdoelstelling van 20% reductie van het antibioticagebruik in de jaren 2009-2011 is ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over het veterinair antibioticagebruik die het LEI Wageningen UR vandaag heeft gepubliceerd. De aanzienlijke daling van het veterinair antibioticagebruik is onder andere gunstig voor de volksgezondheid, omdat het risico van resistentie-ontwikkeling hierdoor kleiner wordt.

Trends in gebruik per sector

antibiotica
In de varkens- en vleeskuikensector is het antibioticagebruik aanzienlijk gedaald. Op basis van de steekproef was in de vleeskalversector de afname in 2009-2011 wat minder dan 20%, maar daar werd vóór 2009 ook al een daling gerealiseerd. In de melkveesector blijft het gebruik vrij stabiel en op een relatief laag niveau. De steekproefbedrijven laten over de jaren 2005-2011 het volgende beeld zien:
  • zeugen/biggen: jaarlijkse variatie, daling in 2010 en 2011;
  • vleesvarkens: stijging tot 2008, daling in 2009-2011;
  • vleeskuikens: stijging tot 2009, daling in 2010 en 2011;
  • vleeskalveren: daling in 2007-2011;
  • melkvee: jaarlijkse variatie, daling in 2011.
Van alle steekproefbedrijven zit meer dan 50% onder de streefwaarden voor 2011 van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Minder dan 10% van de bedrijven heeft een gebruiksniveau boven de signalerings- of actiewaarde.

Totale verkopen 32% lager

In de periode 2009 tot en met 2011 zijn de totale verkopen van antibiotica in de Nederlandse veehouderij met bijna 32% afgenomen van 495 ton in 2009 tot 338 ton in 2011. In vergelijking met 2007, toen de verkopen het hoogst waren, is de daling 40%. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van de FIDIN.

Vervolgonderzoek

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zal het LEI in november aanstaande rapporteren over het antibioticagebruik in de eerste helft van 2012.

Meer