Archief Coronarichtlijnen en -updates

Hieronder staan eerder geplaatste updates over WUR en het Coronavirus. De informatie uit deze updates kan zijn verouderd.

Voor actuele informatie: zie meest recente update en de FAQ’s.

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ.

Update 8 oktober 2020

Update 8 oktober 2020

Terwijl de herfst de campus kleurt, zijn we met elkaar onverminderd hard aan het werk om het onderzoek en onderwijs goede doorgang te laten vinden. Het positieve effect van de nationaal aangescherpte maatregelen laat nog even op zich wachten. De Eerste Kamer heeft eerder deze week goedkeuring gegeven aan de app CoronaMelder als landelijke, extra impuls voor het terugdringen van de verspreiding van het virus. Als WUR leveren we ook onze bijdrage: we volgen of geven blended onderwijs, werken thuis, houden ons aan de hygiënemaatregelen. En we komen alleen naar de campus als dat nodig is en als we vrij zijn van coronagerelateerde klachten.

In deze update:

 • Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”
 • Monitoring kantoorgebruik
 • Thuiswerken is samenwerken
 • Financiële compensatie PhDs en post-docs
 • Meer studieplekken, wel reserveren

Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”

Het onderwijs blijft zoals gezegd voor het academisch jaar 20/21 in blended vorm doorgang vinden.  De impact van de plotselinge overgang dit jaar van on-campus, naar online, naar blended onderwijs op de werkdruk van docenten is groot. Arthur Mol en Arnold Bregt spraken hier over met alle leerstoelhouders. Met docenten volgen deze en volgende week gesprekken, waarin docenten hun ervaringen delen en oplossingen voorstellen. De gesprekken gaan met name over hoe de werkdruk te reduceren en de voorspelbaarheid van het onderwijs dit academisch jaar te vergroten. ESA heeft hiervoor in aanvulling op eerdere richtlijnen, nieuwe maatregelen aangegeven en verstuurd aan alle docenten. Deze hebben betrekking op wijze van organiseren van het onderwijs, leerdoelen op vak- en programmaniveau en roosteringsmogelijkheden.

Monitoring kantoorgebruik

Het aantal medewerkers dat dagelijks gebruik maakt van de kantoren is door de herhaalde oproep tot thuiswerken afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Ten opzichte van de bezetting op maandag 28 september daalde de bezettingsgraad op 5 oktober met 20%, wat betekent dat 600 personen minder op de campus aanwezig waren. Dit betreft alleen kantoorpanden en is exclusief de onderwijsgebouwen. Wat deze cijfers laten zien, is dat wanneer we individueel onze verantwoordelijkheid nemen, we werkelijk bijdragen aan het terugdringen van de kans op verspreiding van het coronavirus op de campus.

Thuiswerken is samenwerken

Na ruim een half jaar thuiswerken kunnen we een eerste balans opmaken: wat nemen we in de toekomst mee in onze manier van werken? We ervaren de winst van minder reistijd, en de flexibiliteit die het met zich mee brengt. Maar ook de minder  plezierige kanten van het thuiswerken: het gemis van collega’s om je heen om even mee te sparren, de praatjes bij het koffieautomaat. Voor nieuwe collega’s organiseren de leidinggevenden online inwerkprogramma’s, maar is het ‘je weg vinden’ binnen WUR letterlijk niet mogelijk. Thuiswerken is samenwerken, de manier waarop is nog volop in ontwikkeling.

We kijken daarom vooruit en gaan antwoorden formuleren op de vraag in welke mate en hoe we in het ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ ook op langere termijn kunnen borgen. Dit is ook het thema van de volgende Finding Answers Together-sessie (zie eerdere FAT dd 24 september). Daarover volgt meer informatie binnenkort.

Aandacht voor elkaar en balans tussen werk en privé in combinatie met het online werken zijn belangrijke onderwerpen. HR heeft daarvoor op WUR intranet een aantal tips en trucs verzameld. De meest eenvoudige: stel je collega de vraag ‘hoe gaat het met je’.

Financiële compensatie PhDs en post-docs

PhD kandidaten of post-docs die door coronamaatregelen, bijvoorbeeld het niet kunnen/mogen reizen vertraging oplopen in hun onderzoek, kunnen vanuit een beperkt budget, financieel gecompenseerd worden. Specifieke calls staan momenteel open voor PhD kandidaten en post-docs die een aanstelling bij WUR (zowel WU als WR) hebben en ook voor zogenaamde sandwich PhD kandidaten. In beide gevallen gaat het om PhD kandidaten en post-docs waarvan de aanstelling of sandwich PhD project in 2021 afloopt. De sluitingsdatum voor aanvragen is 22 november 2020. PhD kandidaten die voor deze vergoeding in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met hun promotor.

Meer studieplekken, wel reserveren

Het thuis studeren kan voor studenten een uitdaging zijn: gebrek aan een plek om rustig te werken, of juist behoefte aan mensen om je heen. Ergonomisch meubilair en faciliteiten zijn ook een reden om af en toe op de campus te willen studeren. Daarom is in de gebouwen Forum, Orion en Leeuwenborg het aantal studieplekken in verschillende ruimtes uitgebreid. Om zeker te zijn van een plek kunnen studenten nu studieplekken reserveren. Op Time Edit (beschikbaar voor studenten) staat voor hen de handleiding hoe het reserveren van een studieplek in zijn werk gaat.

Update 1 oktober 2020

Update 1 oktober 2020

Vanaf dinsdag j.l. werken we vanwege de aangescherpte richtlijnen in principe weer thuis. We zien al dat veel collega’s daar gehoor aan geven en dat we daar als WUR community onze verantwoordelijkheid in nemen. Deze verantwoordelijke houding helpt ons om de komende drie weken bij te dragen aan het verminderen van verspreiding van het coronavirus in onze werk- en privéomgeving.

In deze update:

 • Blended onderwijs: vorm voor langere tijd
 • Laboratorium WBVR is belangrijk pandemielaboratorium
 • Beperkte mogelijkheid versneld testen op campus
 • Mondkapjes bij WUR
 • Studieplekken voor studenten op campus

Ons onderwijs in blended vorm kan ondanks deze aanscherpingen gewoon doorgang vinden. Dat bevestigt ook Arthur Mol. In het blended onderwijs is een enorme slag gemaakt, tegelijkertijd is er ook zorg vanwege de toegenomen werkdruk van docenten. In zijn gesprekken met docenten en hoogleraren is dit ook tot uiting gekomen. Er wordt nu gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van die werkdruk. Daarover volgt binnenkort meer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Fast Lane voor testen op coronavirus in laboratorium WBVR

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een crisisorganisatie voor het ministerie van LNV en startte woensdag 1 april als pandemielaboratorium met het testen op het coronavirus. De testcapaciteit is 1500 testen, een kleine 5% van de huidige totale landelijke testcapaciteit. Sinds eind september is er in het laboratorium een fast lane ingericht voor het snel kunnen verwerken van de COVID-19 testen van zorgmedewerkers en lagere en middelbare schoolleraren. Hiermee verkort het laboratorium de doorlooptijd van het testen van een dag naar minder dan 8 uur.

Beperkte mogelijkheid versnelde test op campus

Bij de uitvoering van de landelijke coronatesten door WBVR is er momenteel op dagbasis incidenteel en in beperkte mate restcapaciteit beschikbaar. De RvB heeft besloten om deze zeer beperkte restcapaciteit te gebruiken om de voortgang van de meest kritische WUR processen te helpen verzekeren.

Het is daardoor mogelijk, in zeer nauw omschreven omstandigheden, medewerkers van WUR, werkzaam in kritische functies gebruik te laten maken van deze versnelde testmogelijkheid. De service is opgezet in samenwerking met het Vaccinatiecentrum Wageningen. De uitslag van de test is in principe binnen 24 uur beschikbaar.

Meer informatie hierover vind je op intranet.

Mondkapjes bij WUR

Op dit moment is het dringende advies van de regering en Tweede Kamer om mondkapjes te dragen bij bewegen in publieke binnenruimten. Voor het hoger onderwijs is er tot nu toe geen specifieke instructie. Onze richtlijn blijft daarmee onveranderd, wat betekent dat het ieder vrij staat om een mondkapje te dragen. Morgenavond zal de regering verdere invulling van de adviesmaatregel geven. Als daar aanleiding toe is dan zullen we onze richtlijn daarop aanpassen.

Studieplekken studenten op campus

De aanwezige studieplekken in Forum, Orion en andere gebouwen blijven beschikbaar voor studenten, waarbij de maximum capaciteit van individuele ruimtes strikt gehandhaafd wordt. We vragen studenten om alleen op de campus en in de gebouwen te zijn wanneer zij (werk)colleges of practica volgen of voor andere studie gerelateerde activiteiten waarvoor aanwezigheid op de campus vereist is. Hieronder valt ook zelfstudie wanneer de student daarvoor geen passende alternatieve locatie beschikbaar heeft.

De volgende update verschijnt op donderdag 8 oktober, of zoveel eerder als de actualiteit dat vraagt.

Update 29 september 2020 16.00

Meest recente richtlijnen voor medewerkers en studenten

De aanscherpingen van de maatregelen vanuit de overheid leidt voor WUR tot aanpassing van het protocol op een aantal onderwerpen. Dit gaat minimaal om een periode van drie weken, met ingang van vandaag, dus in ieder geval tot dinsdag 20 oktober. Dat deze periode meer inspanning kost, weet ook Louise Fresco.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Thuiswerken en online vergaderen weer strikter

We werken zoveel mogelijk vanuit huis: werk thuis als het thuis kan, alleen voor onderwijs en lab- of locatiegebonden werkzaamheden kom je naar een WUR locatie. Werken op kantoor kan nodig zijn bij privéomstandigheden, of andere dringende redenen, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. ‘Online’ geldt ook voor overleggen: die blijven, of verplaatsen naar online. In uitzonderingsgevallen kunnen afspraken met maximaal 5 personen (waarvan eventueel 3 extern) op locatie worden gehouden, zoals bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of R&O gesprekken.

Geen aanpassingen voor onderwijs

Het onderwijs gaat door zoals gepland, en houdt zich aan eerdere uitgangspunten van blended onderwijs. Er is daarbij een beperkte mogelijkheid voor interactie met en tussen studenten. De practicumruimten kunnen maximaal gebruikt worden, conform Corona richtlijnen. Examineren op de campus blijft beperkt mogelijk.

Kleinschalige bijeenkomsten rond studie mogelijk

Voorlopig is het niet mogelijk om bijeenkomsten in WUR-gebouwen te organiseren. Alleen kleine bijeenkomsten georganiseerd door studieverenigingen zijn toegestaan. WUR heeft hierover afspraken met de studieverenigingen gemaakt. Training aan medewerkers is toegestaan, als er geen redelijk alternatief (online of uitstel) mogelijk is.

Niet-curriculaire onderwijsactiviteiten als Studium Generale en trainingen aan studenten waar ‘online’ geen alternatief is, zijn beperkt toegestaan op de campus en andere WUR-locaties. Niet toegestaan zijn (onderwijs)activiteiten van Wageningen Academy en WCDI.

Reizen en veldonderzoek

Momenteel geldt: reizen conform het WUR reisbeleid. Voor medewerkers is reizen naar oranje/rode gebieden niet toegestaan. Voor studenten gelden deze richtlijnen. Voor medewerkers is het mogelijk om veldonderzoek en- bezoeken in Nederland af te leggen, mits georganiseerd conform de Coronarichtlijnen.

Meeloopdagen voor studiekiezers

Meeloopdagen zijn voorlopig niet toegestaan. Binnenkort komen hiervoor aparte richtlijnen in het kader van de open dag.

Faciliteiten op de campus

Catering blijft beperkt beschikbaar en conform de Corona richtlijnen. De kantine op het sportcomplex wordt wel gesloten. In alle beschikbare openbare ruimten (zoals Bibliotheekruimten, Restaurants, etc) wordt een maximum van 30 personen aangehouden. Het gebruik van laboratoria en onderzoeksruimten blijft ongewijzigd. Hiervoor blijft de maximale Corona capaciteit beschikbaar om in te zetten. BSc- and MSc studenten mogen laboratorium werk uitvoeren conform Corona richtlijnen.

Promoties in klein committée, MSc diplomauitreiking online

Promoties kunnen plaatsvinden met maximaal 30 mensen, waarbij wordt voldaan aan de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. De mogelijkheid van online PhD-verdediging blijft voorlopig ook bestaan. De MSc diplomauitreikingen vinden online plaats. BSc studenten ontvangen een persoonlijke mail. Voor specifieke en aanvullende wijzigingen: zie aangepaste richtlijnen in rechterkolom.

Update 29 september 08.30

Aanscherpingen maatregelen nodig om erger te voorkomen

Voorkomen van snelle verspreiding van besmettingen met het COVID-19 virus, dat is nu prioriteit. “Het aantal besmetting loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen”, zoals premier Rutte dat verwoordde. Ook de WUR community zal zijn bijdrage aan het indammen van de verspreiding van het virus leveren.

Ons protocol van richtlijnen en maatregelen blijft dan ook onverminderd van kracht. De aanscherping van de landelijke maatregelen die in de persconferentie van maandagavond zijn genoemd, hebben op dit moment geen directe gevolgen voor het onderwijs zoals we dat nu georganiseerd hebben.

Voor medewerkers geldt voor de komende drie weken dat we thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan.

We bekijken vandaag of er nog meer concrete aanscherpingen van bestaande maatregelen, of aanvullende maatregelen nodig zijn, en zullen daar rond 4 uur vanmiddag over berichten.

We beseffen dat het beroep dat we op jullie doen om zo goed mogelijk de maatregelen na te leven, opnieuw veel vraagt. Dat geldt voor ieder lid van de WUR community, of je nu student bent, docent, onderzoeker of andere medewerker: bedenk wat je nodig hebt en maak gebruik van de faciliteiten en ondersteuning die we als organisatie, of onderlinge collega’s kunnen bieden.

Update 24 september 10.00

Huidige situatie

Er lijkt een nieuwe fase aan te komen in de manier waarop we met de gevolgen van de pandemie moeten omgaan. Het debat dat deze week in de Tweede Kamer werd gevoerd laat dat ook zien. Maatregelen blijven of worden strenger, om erger te voorkomen. Sprak premier Rutte vorige week nog over ‘tandje erbij’, nu wordt ook zichtbaar wat dat echt betekent: in delen van het land worden de maatregelen aangescherpt. Ook wij voelen deze urgentie. We monitoren de Wageningse situatie continu, en communiceren vanaf volgende week weer wekelijks via deze updates.

Zorgvuldig naleven van het protocol sleutel voor continuïteit

Voorop staat, dat we  alles in het werk stellen om te zorgen dat we waar mogelijk fysiek onderwijs kunnen geven en ook op locatie onderzoek kunnen blijven doen. De veiligheidsregio, de GGD, gemeente, studenten- en studieverenigingen, studentenhuisvesting en WUR hebben continu contact om een veilige werk-, leer- en leefomgeving te waarborgen. Met name studenten worden veelvuldig en met klem gewezen op de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle richtlijnen.

 • Geen grote feesten en voorkomen van groepsvorming in de privésfeer.
 • Bij klachten laten testen.
 • Bij klachten zijn ook huisgenoten niet welkom op verenigingen en bij colleges.

In studentensteden hebben de toenemende besmettingsgevallen geleid tot extra maatregelen die ook studenten raken, zoals het terugdringen van groepsgrootte en aangepaste sluitingstijden voor horeca. De gemeente Wageningen heeft de horeca gevraagd geen activiteiten voor grote groepen jongeren/studenten te faciliteren. Ook is extra ingezet op handhaving in parken en andere openbare plekken. WUR heeft richtlijnen opgesteld voor activiteiten van studieverenigingen en andere studentorganisaties. Gemeente en WUR sluiten ook aan bij landelijke campagne voor studentenhuizen en jongeren. Het protocol van maatregelen en richtlijnen blijft zonder uitzondering gelden voor iedere WUR-student en medewerker.

Hoe omgaan met meldingen van coronabesmetting

Een veel gestelde vraag is: wat kan ik of wat moet ik doen als leidinggevende, wanneer een medewerker zich ziek meldt en in quarantaine gaat, en als docent wanneer een student dit meldt. Een leidinggevende mag zijn organisatieonderdeel informeren over een besmetting. Dit om eventuele onrust of onduidelijkheid te voorkomen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het melden van een positieve COVID-19 test door een medewerker altijd vrijwillig en mag de formulering en inhoud van het bericht aan de afdeling niet terug te leiden zijn naar een individueel persoon. Leidinggevenden ontvangen hierover meer informatie via HR.

Docenten die in periode 1 lesgeven hebben inmiddels een FAQ per mail ontvangen over hoe om te gaan met een melding van een student besmet met het COVID-19 virus.

Meer flexibiliteit in inrichten van onderwijs

We merken dat met name docenten een toenemende werkdruk ervaren door de vele aanpassingen en extra belasting in het verzorgen van onderwijs. Soms komt daar ook onzekerheid over besmettingsgevaar bij het verzorgen van fysiek onderwijs bij. Op basis van de ervaringen in periode 1 wil Education & Student Affairs docenten grotere vrijheid geven in het inrichten van hun onderwijs. Education & Student Affairs heeft daarom een aantal guidelines opgesteld, en bespreekt die in hooglerarenoverleggen van de sciences groups om verdere input en reacties te krijgen. Zodra de guidelines definitief zijn worden ze verspreid: we verwachten dat volgende week te kunnen doen.

Infographics voor studenten en medewerkers: 'Als je naar een WUR locatie komt'

Thuiswerken en online onderwijs blijft de norm. Wel is het zo, dat wanneer we het maximum aantal toegestane personen in ruimtes aanhouden dat studeren, practica volgen en werkzaamheden op kantoor of op een WUR locatie mogelijk is. Maar wanneer kun je naar een WUR locatie komen, en wat moet je doen wanneer je corona-gerelateerde klachten ondervindt? Dit wordt inzichtelijk in deze infographics voor medewerkers en studenten. Check het, voordat je naar een WUR locatie of de campus komt.

Wekelijkse updates

De komende periode blijven we vanuit de Taskforce Onderwijs en het Corona Team de situatie nauw monitoren. De corona update verschijnt daarom tot nader order wekelijks.

Update 20 augustus 12.00

Huidige situatie

Tijdens de persconferentie van 18 augustus benadrukte minister president Mark Rutte nogmaals met klem: het coronavirus is niet weg. Hadden we begin van het voorjaar nog de hoop dat we na de zomer stap voor stap weer vooruit konden gaan, het huidige beeld geeft daar geen aanleiding voor. Thuiswerken blijft daarom de norm, de huidige richtlijnen daarvoor blijven gelden.

Met de start van het nieuwe academisch jaar op 31 augustus a.s. zien we wel méér studenten op de campus, voorzieningen die deels weer open zijn, en meer reisbewegingen. Gedurende de zomer zijn er verdere voorbereidingen getroffen om dat op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

De noodzaak bestaat nog steeds om ons aan de maatregelen te houden die de verspreiding van het virus tegengaan. Juist in deze fase letten we daarom op elkaar. We spreken elkaar aan en blijven alert. We blijven thuis als wij (of één van onze huisgenoten) ziekteverschijnselen hebben, houden afstand, vermijden drukte en wassen onze handen.

In deze update:

 • Aantal inschrijvingen nieuwe internationale studenten
 • Blended onderwijs en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen
 • Buddysysteem voor studenten in quarantaine
 • Bijeenkomsten op WUR-locaties
 • Dienstreizen voor medewerkers
 • Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied na vakantie
 • Teststraat op de campus

Aantal inschrijvingen internationale studenten

Voor het academisch jaar 2020/2021 zien we veel minder terugloop van nieuwe (ook internationale) BSc en MSc studenten dan oorspronkelijk gedacht. Het aantal PhD’ers blijft stabiel. De coronacrisis heeft hierop minder impact dan verwacht.

Blended onderwijs en do's en dont's in onderwijsgebouwen

Om studenten meer inzicht te geven in de afwegingen die WUR maakt bij bijvoorbeeld het blended onderwijs, roostering en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen zijn video’s gemaakt die hier uitleg over geven. De video’s zijn een aanvulling op de algemene corona updates.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk de Serie: WURking on academic year 2020-2021

Bekijk de video's

Buddysysteem voor studenten in quarantaine

Studenten die uit een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd gebied komen of daar voor studie of vakantie zijn geweest, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Het SSC en Erasmus Student Network (ESN) Wageningen helpen nieuwe internationale studenten door ze aan een buddy te koppelen. Deze buddy, vaak een student die in de buurt woont, helpt dan met het doen van boodschappen en draagt bij aan het welkom voelen in het nieuwe land. Daarnaast zorgt SSC voor een welkomstpakket met biologische boodschappen voor deze studenten. Voor alle andere studenten geldt dat zij zelf hun quarantaine moeten regelen. Wanneer je daarbij hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met SSC via ssc@wur.nl.

Bijeenkomsten en evenementen op WUR-locaties

Bijeenkomsten in de gebouwen op de campus en de buitenlocaties zijn beperkt toegestaan. Hiervoor geldt de eerdere richtlijn: in acht nemen van de maximale capaciteit, en met toestemming van leidinggevende. Onder diezelfde richtlijnen zijn bijeenkomsten van WUR gelieerde organisaties buiten reguliere werktijden nu ook mogelijk, op voorwaarde dat de bijeenkomst inhoudelijk van aard is en men zich kan houden aan de anderhalve meter maatregel. Ook moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden.

De ruimtes in de gebouwen op de campus zijn in eerste instantie bedoeld voor onderwijs en onderzoek. Borrels of informele activiteiten zijn niet toegestaan. Samenkomen op andere plekken buiten de campus mag, alleen wanneer dat volgens de geldende landelijke maatregelen kan en op basis van een gedegen afweging van de noodzaak, in overleg met de leidinggevende.

Bijeenkomsten buiten op de campus moeten van te voren worden aangevraagd via Servicedesk Facilities. Per aanvraag wordt bekeken of deze kan plaatsvinden. Toestemming is nodig om veiligheid en het aantal mensen op de campus te kunnen monitoren. We houden ons aan de landelijke regels voor wat betreft maximale omvang, aanmelding en voorafgaande registratie van deelnemers. Altijd dient de anderhalve meter-regel in acht genomen te worden.

Dienstreizen voor medewerkers

Voor dienstreizen door medewerkers blijven de bestaande beperkingen van kracht. Dat betekent dat reizen naar oranje/rode gebieden niet mogelijk is. Reizen binnen Nederland is wel mogelijk. Nadrukkelijk wordt gevraagd de afweging te maken of de dienstreis nu noodzakelijk is. Dat geldt ook voor reizen van korte duur naar gele gebieden binnen Europa.

Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied

De richtlijn van het RIVM schrijft voor dat je na terugkomst van een (vakantie)reis naar  rode of oranje landen, tien dagen in quarantaine gaat. Dit geldt ook als je vakantieland van kleur verandert tijdens je verblijf. Die quarantaine consequentie van een privéreis is voor eigen rekening en risico. De actuele reisadviezen zijn te vinden op de website nederlandwereldwijd.nl.

Teststraat op de campus

Op verzoek van de GGD wordt binnenkort een corona-teststraat ingericht op de parkeerplaats van Sportcentrum de Bongerd. WUR stelt deze locatie graag beschikbaar aan gemeente en GGD, zodat er aanvullende testcapaciteit voor de regio geboden kan worden. Wil je zelf een test laten afnemen, bel dan met het landelijke nummer 0800-1202 of via www.coronatest.nl.

'Staying apart, keeps us together'

Deze slogan is vanaf het najaar op de bekers bij de koffieautomaten te vinden. Het volgen van de richtlijnen, en onze verantwoordelijkheid daarin nemen is dé manier waarop we kunnen zorgen dat we als WUR ook de komende periode ons onderwijs en onderzoek de volle aandacht kunnen blijven geven.

We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Zodra die gevolgen hebben voor de huidige richtlijnen, verschijnt er een nieuwe update. Houd daarom deze updates op WUR.nl in de gaten.

Update 7 juli 9:30

Huidige situatie

Nu er door de laatste versoepelingen per 1 juli weer steeds meer kan, krijgt ons dagelijks leven voor een deel weer zijn normale ritme. Die extra mogelijkheden zien we niet één op één terug op de WUR-campus, omdat thuiswerken en ‘blended’ onderwijs de normen blijven. Toch kunnen we een aantal versoepelingen doorvoeren binnen de voorwaarden voor het hoger onderwijs en de restricties voor bijvoorbeeld het OV die daaraan gekoppeld zijn. In deze update besteden we daarom aandacht aan:

 • Veilig en gezond thuiswerken
 • Het anderhalve meter werken bij WUR
 • Stages en theses in het buitenland
 • Volgende update: 20 augustus

Veilig en gezond thuiswerken

Stapsgewijs wordt wat meer werk vanaf locatie mogelijk al blijft thuiswerken en online vergaderen het uitgangspunt. Medewerkers die de thuiswerkplek beter willen inrichten kunnen hiervoor ook nu nog zaken als een bureaustoel of beeldscherm en toebehoren ophalen, in afstemming met hun leidinggevende. Bij vragen over de ergonomie op de thuiswerkplek is hulp mogelijk van de arbo-deskundige van de eenheid, die (op afstand) advies geeft. De arbo-deskundige, maar ook jouw leidinggevende en HR adviseur zijn bereikbaar voor andere vragen over het thuiswerken, of over jouw fysieke en mentale gezondheid. Deze, en andere praktische tips die bij het thuiswerken kunnen helpen vind je terug op intranet. 

Voor de langere termijn krijgt het thuiswerken, of tijd- en plaatsonafhankelijk werken, een vaste plek in het (huisvestings)beleid. Hiervoor wordt op dit moment beleid ontwikkeld, in het najaar zijn daarvan de contouren bekend.

Het anderhalve meter werken bij WUR

In ieder gebouw, zowel op de campus als de buitenlocaties, zijn maatregelen genomen om het anderhalve meter werken zo goed mogelijk te laten verlopen: denk aan looproutes en hygiënematerialen in pantries en nabij werkplekken. De vastgestelde maximale corona capaciteit (MCC) per gebouw kan nu voor een groter deel benut worden, ook voor beperkte uitbreiding van kantoorwerk op locatie.

Leidinggevenden kijken daarbij naar werkzaamheden die alleen op locatie kunnen worden uitgevoerd, de thuissituatie, mentale gesteldheid en de sociale cohesie van de werkeenheid. 

Ook is er gelegenheid voor vergaderingen met maximaal 10 personen. Hierbij geldt voor vergaderzalen dat het maximaal aantal personen dat voor de betreffende ruimte is berekend, tegelijk in die ruimte aanwezig mag zij. Het ontvangen van externe bezoekers (3 personen per overleg) in de vergaderruimtes op de campus is incidenteel toegestaan, zonder dat daar voorafgaand toestemming van directie voor nodig is. Natuurlijk blijven we de reguliere vergaderingen zoveel mogelijk van huis uit online doen.

Afwijken van deze richtlijnen kan, mits goed beargumenteerd en met toestemming van de directie.

Toestemming van de directie is ook nodig voor het organiseren van activiteiten op de campus, maar buiten de gebouwen. Dit willen we zoveel mogelijk beperken, omdat inzicht van aantallen mensen aanwezig op de campus cruciaal is bij het kunnen naleven van de richtlijnen.

We zullen de effecten van de maatregelen en het handhaven van de anderhalve meter afstand-richtlijn nauwlettend  monitoren en met zijn allen ervoor zorgen dat de situatie beheersbaar blijft en maatregelen bijstellen, als dat nodig blijkt. 

Voor labs en onderwijs gelden nog dezelfde richtlijnen als eerder onder ‘cruciale functies’ beschreven.

Stages en theses in het buitenland

Voor studenten die een stage of thesis in het buitenland hebben gepland is er nu meer duidelijkheid. In het nieuwe academisch jaar kunnen stages en thesis doorgaan wanneer het gebied groen of geel is, én het binnen Europa, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is, én met toestemming van de kenniseenheid. Reist een student zonder toestemming, dan wordt dit als een privéreis gezien en reist de student op eigen risico. Wanneer het weer mogelijk is om naar landen buiten Europa te reizen is nog niet duidelijk. Reizen naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten zijn tot het nieuwe academisch jaar dus niet toegestaan.

Voor promovendi is het vanaf 1 juli weer mogelijk om naar Nederland toe te reizen.

Volgende update: 20 augustus

Dit was de laatste update voor de zomerperiode, tenzij er ontwikkelingen zijn waardoor een extra update nodig is. De eerstvolgende verschijnt 20 augustus, waarin we vooruit kijken naar de eerste helft van het nieuwe academisch jaar. De aankomende tijd gebruiken we om ons verder voor te bereiden op het ‘blended’ onderwijs in die periode.

De bijzondere omstandigheden vergen veel van ons als WUR community, daarvan zijn we ons bewust. Maar we zien ook kansen: de opening academisch jaar bijvoorbeeld wordt een speciaal, ‘hybride’ evenement: even impactvol, én met de mogelijkheid voor velen om deze online mee te kunnen maken. Houd daarvoor de volgende update in de gaten.

De komende weken staan in het teken van de zomervakantie. Misschien met een andere invulling dan vorig jaar is bedacht, en met een bestemming dichter bij huis. Wat overeind blijft is dat minimaal twee weken afstand nemen van het werk een positieve bijdrage levert aan ons welzijn. Laten we deze periode van een verdiende vakantie genieten. Zodat we na de zomer en in het nieuwe academisch jaar onze studenten goed kunnen ontvangen, het onderzoek kunnen vervolgen en onze collega’s daarbij kunnen ondersteunen.

We wensen jullie een prettige zomer.

Update 3 juli 9:00

Stage en thesis binnen Europa in nieuw academisch jaar

Voor studenten die een stage of thesis in het buitenland hebben gepland is er nu meer duidelijkheid. In het nieuwe academisch jaar kunnen die doorgaan wanneer er binnen Europa gereisd wordt in de groene en gele gebieden of naar Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, én met toestemming van de kenniseenheid. Reist een student zonder toestemming, dan wordt dit als een privéreis gezien en reist de student op eigen risico. Wanneer het weer mogelijk is om buiten Europa te reizen is nog niet duidelijk.

Reizen naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten zijn tot het nieuwe academisch jaar dus niet toegestaan.

Update 18 juni 17:00

Exchange onderwijs niet mogelijk in eerste semester

Alle aankomende internationale uitwisselingsprogramma's voor inkomende en uitgaande studenten van semester 1 (periode 1,2,3) 2020/21 zijn helaas geannuleerd.

Veel universiteiten hebben besloten om studenten van andere universiteiten niet toe te staan ​​deel te nemen aan hun uitwisselingsprogramma's, waardoor er zeer weinig opties overblijven. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over hoe Corona-maatregelen de uitwisseling en het reizen van studenten beïnvloeden. Uitwisselingsprogramma's zijn meestal voor een relatief korte periode. Daarom is er niet veel ruimte om zorgvuldig een plan voor onze studenten te ontwikkelen als de situatie in het gastland verandert.

Het volgen van een minor of bijvak, of contract student zijn, is voor studenten van een Nederlandse universiteit of hbo wel mogelijk.

Update 8 juni 12:00 uur

Huidige situatie

Maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus blijven van groot belang, ook nu in verschillende sectoren door de overheid versoepelingen mogelijk worden gemaakt. Ook wij zijn continu bezig te kijken hoe we op een verantwoorde manier voor onze studenten en medewerkers vorm kunnen geven aan de maatregelen op onze locaties. In deze update gaan we daar verder op in.  

De bestaande maatregelen gelden nog steeds: thuiswerken en online vergaderen is en blijft de norm. Medewerkers en studenten nemen hun eigen verantwoordelijkheid om de richtlijnen na te leven en komen alleen naar de gebouwen indien noodzakelijk en na overleg met hun leidinggevende. Het spreekt voor zich dat grotere (afdelings)overleggen online plaatsvinden.

Vanaf 15 juni is de inrichting van onze gebouwen aangepast, en is een maximale capaciteit van de individuele gebouwen vastgesteld. Per gebouw gaan we de maximale capaciteit stapsgewijs benutten, voor (verdere) onderzoeks- en onderwijsactiviteiten en voor door de directies toegestane uitzonderingen, vast te stellen prioriteiten en knelpunten.

Deelname aan bijeenkomsten buiten WUR locaties en reizen blijven beperkt, en alleen na toestemming van de directie. Na de zomer is het streven het fysiek cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten.

Vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni is de inrichting van onze gebouwen zo aangepast dat er gewerkt kan worden met de nodige voorzorgsmaatregelen en volgens de ‘anderhalve-meter-norm’. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop wij ons kunnen bewegen in de gebouwen en op de campus en vereist individueel commitment van alle studenten en medewerkers.

Door het nemen van fysieke maatregelen (zoals het meubilair plaatsen met voldoende tussenruimte) en het plaatsen van aanduidingen (zoals een duidelijke bewegwijzering), kan de anderhalve meter afstand gerespecteerd worden. Waar nodig worden ook openingstijden verruimd om de capaciteit van individuele gebouwen te vergroten.

Per locatie is op basis van met name de ventilatiecapaciteit en de anderhalve meter norm, een Maximale Corona Capaciteit (MCC) per ruimte en per gebouw bepaald. Deze MCC ligt veelal op ongeveer 30% van de ‘normale’ capaciteit van de meeste gebouwen. In een aantal van onze gebouwen wordt een deel van die capaciteit nu al gebruikt voor geprioriteerde activiteiten, zoals labonderzoek. De resterende MCC gaan we vanaf 15 juni stapsgewijs benutten. Dat zorgt voor helderheid en geeft ook de mogelijkheid om de situatie snel aan te kunnen passen als ervaringen aangeven dat dat nodig is, of bij eventuele veranderingen in het landelijke Coronabeleid. 

Er komt zodoende vanaf 15 juni op beperkte schaal meer ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Het gaat met name om:

 • PhD en post-doc onderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
 • thesisonderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
 • ander lab- en (proef)veldonderzoek (zoals toegepast onderzoek voor derden, veldonderzoek en veldbezoek, etc).

Bij uitzondering zullen er practica en kleinschalig onderwijs plaatsvinden tussen 15 juni en 1 september.

De directies krijgen daarnaast meer ruimte om aanvullende prioriteiten te stellen, knelpunten op te lossen en uitzonderingen toe te staan, vanzelfsprekend binnen de kaders van de beschikbaar gestelde MCC. Per gebouw wordt bepaald hoe om te gaan met het meer (en voorzichtig) gebruik maken van die ruimte. Dit betekent ook dat niet alle gebouwen dezelfde capaciteit ter beschikking hebben. Aandacht heeft verder het langzaamaan opstarten van een aantal voorzieningen op de campus, zoals de publieksruimten van de bibliotheek (Forum), en de WUR-shop.

We zullen in de vestigingen en locaties van WUR ook geen bijeenkomsten of evenementen organiseren die geen directe relatie hebben met ons onderwijs of onderzoek.

Werken/bijeenkomen/reizen op en naar niet-WUR-locaties

Deelname aan bijeenkomsten in Nederland op niet-WUR-locaties kan ook na 15 juni alleen met toestemming van de directie.

Voor reizen buiten Nederland volgen we de categorisering en ons reguliere beleid en procedures t.a.v. de nationale land-coderingen. Reizen naar gebieden met code geel of oranje zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie. Reizen naar code rood landen/gebieden is in principe in het geheel niet toegestaan.

Na de zomer

Voor 1 augustus zullen door WUR - om rekening te houden met het openbaar vervoer - de uitwerking van on-campus onderwijs en de OV-vervoersstromen afgestemd worden met de veiligheidsregio, de lokale overheid en de relevante vervoersbedrijven. Dit zal bepalend zijn voor het fysieke onderwijs on-campus na 30 augustus.

Het streven is om het fysieke cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten. Allereerst met practica, kleinschalig interactief onderwijs en thesisonderzoek op de campus. On-campus onderwijs aan eerstejaars BSc en MSc krijgt hierbij prioriteit.

Onderwijs in periodes 1 en 2 vindt plaats in een ‘blended’ vorm – een combinatie van offline en online - waarbij opschalen en afschalen van het onderwijs op de campus mogelijk is wanneer de ontwikkeling van de coronacrisis daarom vraagt.

Op 15 juni besluiten we of exchange onderwijs (minoren, stages) binnen Europa mogelijk is bij aanvang van het studiejaar 2020/2021. Daarvoor moet (deels) fysiek onderwijs in de ontvangende instelling mogelijk zijn en moeten wij inkomende exchange studenten voldoende fysiek onderwijs kunnen bieden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen met de voorzichtige opstart na 15 juni, en een betere inschatting van de mogelijkheden en effecten van het opstarten van het onderwijs in het nieuwe academisch jaar, hopen we na 30 augustus aanvullende ruimte te kunnen bieden en een groter deel van de MCC te kunnen benutten voor onderzoek en andere activiteiten.

Richtlijnen

Voor WUR-medewerkers en studenten gelden ook na 15 juni nog altijd onderstaande richtlijnen:

 • Thuiswerken blijft het uitgangspunt. De raad van bestuur vertrouwt erop dat medewerkers en studenten hierin eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • “Online vergaderen, tenzij” blijft het uitgangspunt. Fysieke overleggen zijn alleen toegestaan met toestemming van de directie, bijvoorbeeld voor sollicitatiegesprekken in een afrondende fase.
 • Neem bij het werken op locatie en bij ‘fysieke’ interactie de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals de minimale afstand van anderhalve meter, strikt in acht; volg hierbij de instructies op de locatie.
 • Toegang tot locaties is niet toegestaan als je klachten hebt:
  • Kom in ieder geval niet naar een van de locaties tot 24 uur na het verdwijnen van een of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval, ook privé, sociale contacten. Als klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
  • Blijf veertien dagen thuis als je terug bent gekeerd uit een door de corona-uitbraak rood gelabeld gebied, of als je in contact bent geweest met een door het coronavirus geïnfecteerd persoon.

Update 20 mei 12:00 uur

Huidige situatie

Premier Rutte bevestigde gisteren (dinsdag 19 mei) tijdens de persconferentie de ingezette lijn van beheerste versoepeling van ‘coronamaatregelen’. “De ruimte die nu ontstaat, hebben we met elkaar verdiend,” aldus de premier. Hij riep iedereen nadrukkelijk op zich gedisciplineerd aan de hygiënemaatregelen te blijven houden, fysiek contact te mijden en anderhalve meter afstand te blijven respecteren.

Voor het hoger- en wetenschappelijk onderwijs betekent het dat de regering uitgaat van een beheerste versoepeling vanaf 15 juni. De universiteiten hebben met het ministerie van OCW een protocol afgesproken over de eerste stappen van deze versoepeling. Een terugkeer naar meer activiteiten op onze campus en andere locaties (onderwijs, onderzoek, bijeenkomsten, vergaderingen) wordt mondjesmaat mogelijk maar natuurlijk alleen met strikte inachtneming van de richtlijnen van de regering en het RIVM en in overleg met de veiligheidsregio.

Naast individueel commitment van alle studenten en medewerkers vraagt dit ook de nodige aanpassingen in de onder meer de inrichting van gebouwen, technische faciliteiten, openingstijden, werkroosters en mobiliteit.

De voorbereidingen voor een gefaseerde hervatting van de activiteiten op onze locaties zijn in volle gang, zodat we klaar zijn om uiteindelijk veilig aan de slag kunnen. Een terugkeer naar de ‘normale’ situatie wordt vooralsnog niet voor het einde van 2020 verwacht.

Richtlijnen

Voor WUR-medewerkers en studenten blijven onderstaande richtlijnen voorlopig van kracht:

 • Thuiswerken blijft het uitgangspunt. De raad van bestuur verzoekt dan ook heel dringend aan alle medewerkers en studenten alleen naar onze gebouwen te komen als het echt niet anders kan. Leidinggevenden wordt verzocht hier op toe te zien;
 • “Online vergaderen, tenzij” blijft het uitgangspunt en fysieke overleggen zijn alleen toegestaan met toestemming van de directie, bijvoorbeeld voor sollicitatiegesprekken in een afrondende fase;
 • Voorlopig geen buitenlandse reizen;
 • Neem bij het werken op locatie en bij ‘fysieke’ interactie de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals de minimale afstand van 1.5 meter, strikt in acht;
 • Toegang tot locaties is niet toegestaan als je klachten hebt:
  • Kom in ieder geval tot 24 uur na het verdwijnen van een of meer van de volgende klachten niet naar een van de locaties: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval, ook privé, sociale contacten. Als klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met de huisarts;
  • Blijf veertien dagen thuis als je terug bent gekeerd uit een door de corona-uitbraak rood gelabeld gebied of als je in contact bent geweest met een door het coronavirus geïnfecteerde persoon.

Maatregelen vanaf 15 juni

Maatregelen vanaf 15 juni

 • Vanaf 15 juni worden meer onderzoeksactiviteiten op onze faciliteiten mogelijk met strikte inachtneming van de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen:
  • PhD en post-doc onderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
  • Thesisonderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
  • Ander lab- en (proef)veldonderzoek (zoals toegepast onderzoek voor derden, veldonderzoek, etc).
 • De aula wordt zodanig ingericht dat al vanaf 10 augustus (!) promoties en vanaf september inauguraties met maximaal 30 mensen in het publiek kunnen plaatsvinden, waarbij wordt voldaan aan de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. De mogelijkheid van online PhD-verdediging blijft voorlopig ook bestaan.
 • Geen externe bezoekers op locatie ontvangen zonder nadrukkelijk toestemming van de directie.
 • Bijeenkomsten in de vestigingen van WUR die geen directe relatie hebben met ons onderwijs of onderzoek zijn niet toegestaan;
 • Bibliotheken zijn gesloten, met uitzondering van ‘de Pick Up & Go Desk’ voor het ophalen en terugbrengen van boeken;
 • Geen evenementen op de campus en andere WUR-locaties. Dat geldt ook voor niet-curriculaire onderwijsactiviteiten (Wageningen Academy, summerschools, WCDI).
 • Deelname aan bijeenkomsten op niet WUR-locaties alleen na toestemming van de directie.

Het onderwijs

 • Onderwijs in periode 6 wordt alleen online gegeven;
 • Practica voor studenten kunnen in beperkte mate tussen 15 juni en 1 september plaatsvinden. Education & Student Affairs ontwikkelt een procedure en proces voor het beoordelen van deze uitzonderingen;
 • Nederlandse excursies en veldwerk kunnen binnen de RIVM-richtlijnen (inclusief vervoer en maximale groepsgrootte) plaatsvinden;
 • Stages in Nederland mogen – als bedrijven of instanties akkoord zijn – weer plaatsvinden;
 • De examens aan het eind van periode 6 worden online afgenomen;
 • De herexamens in augustus worden online afgenomen;
 • De introductieperiode voor aankomende studenten gaat door in ‘blended’ vorm, en wordt op zodanige leest geschoeid dat voldaan wordt aan de ‘anderhalve-meter-normen’ en andere voorzorgsmaatregelen (zie: website AID).

De periode na de zomer

Als voorbereiding op werken en studeren op locatie wordt de inrichting van onze gebouwen zo aangepast dat er structureel gewerkt kan worden volgens de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. Die normen hebben ook grote invloed op de wijze waarop wij ons kunnen bewegen in de gebouwen en op de campus. Alles wordt zo georganiseerd dat anderhalve meter afstand altijd gerespecteerd kan worden. Daarnaast moet ook de luchtcirculatie in de ruimtes en gebouwen voldoende en op orde zijn en worden openingstijden verruimd om de capaciteit van de gebouwen te vergroten.

Door alle aanpassingen zal de capaciteit van de campus en onze andere gebouwen voorlopig aanzienlijk lager zijn dan onder normale omstandigheden: ongeveer 30% van de ‘normale’ capaciteit van de meeste gebouwen. Deze nieuwe maximale corona-capaciteit gaan we stapsgewijs benutten. Dat zorgt voor helderheid en geeft ook de mogelijkheid om de situatie snel te kunnen aanpassen bij eventuele veranderingen in het landelijke Coronabeleid.

Ook wordt bij de maximale coronacapaciteit rekening gehouden met beperkingen in het vervoer. Met name in het Openbaar Vervoer, van en naar de campus of onze andere locaties, gelden beperkingen zoals het reizen met OV buiten de spits voor studenten.

Het onderwijs

 • Streven is om het fysieke cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten. Allereerst met practica, kleinschalig interactief onderwijs en thesisonderzoek op de campus. On-campus onderwijs aan eerstejaars krijgt hierbij prioriteit.
 • Onderwijs in periodes 1 en 2 zal in een ‘blended’ vorm – een combinatie van offline en online - plaatsvinden, waarbij opschalen en afschalen van het onderwijs op de campus goed mogelijk is wanneer de ontwikkeling van de coronacrisis daarom vraagt.
 • Op 15 juni besluiten we of exchange onderwijs (minoren, stages) binnen Europa mogelijk is bij aanvang van het studiejaar 2020/2021. Daarvoor moet (deels) fysiek onderwijs in de ontvangende instelling mogelijk zijn, en moeten wij exchange studenten voldoende fysiek onderwijs kunnen bieden.

Er is dus licht aan het eind van de tunnel, maar we realiseren ons dat het virus nog niet is uitgebannen. Bij elke versoepeling van de maatregelen bestaat het risico dat de epidemie weer oplaait. De raad van bestuur is trots op het gedisciplineerde en verantwoordelijke gedrag dat alle medewerkers en studenten de afgelopen maanden hebben laten zien.

Dat is niet eenvoudig en de impact op werk, studie en privéleven is groot. Die fase is nog niet voorbij, maar als we volhouden, dragen we bij aan het weer veilig maken van ons land. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor ouderen, zieken en zwakkeren. Elkaar kunnen aanspreken op gedrag dat afwijkt van de regels, hoort hierbij. Vanzelfsprekend op een vriendelijke manier.

Update 12 mei 12:00 uur

Start academisch jaar

Het academisch jaar 2020/2021 bij Wageningen University & Research gaat gewoon van start op 31 augustus. Op dit moment wordt er door verschillende teams hard gewerkt om de campus ook voor het onderwijs ‘anderhalve meter proof’ te maken. WUR geeft op dit moment voorrang aan het zo goed mogelijk faciliteren van on-campus onderwijs voor de nieuwe, eerstejaars studenten. De verwachting is, afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-epidemie, dat het onderwijs in september een mix wordt van on-campus werkgroepen, practica en een enkel college met online onderwijs. On campus als het kan, online omdat het kan. Eerstejaars zullen dus – ijs en weder dienende – in september hun eerste Wageningse onderwijs ook op de campus kunnen volgen. Meld je dus – als je dat nog niet hebt gedaan – zo snel mogelijk aan voor een studie in Wageningen, zodat we je op de campus kunnen verwelkomen. Lees hier alles over onze opleidingen en aanmeldprocedures.

Ook voor onze huidige studenten gaat het onderwijs gewoon van start, met een mix van onderwijs op de campus en online onderwijs. We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden om onze onderwijsmethoden nog verder te verbeteren. Zodat we ook in de toekomst de beste onderwijsuniversiteit van Nederland blijven! Hou de website goed in de gaten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we alle (nieuwe) studenten ook een mail.

Update 7 mei 14:00 uur

Huidige situatie

De ontwikkeling van de Covid19-epidemie maakt het voor Nederland mogelijk om – geleidelijk en gecontroleerd - maatregelen te versoepelen die noodzakelijk zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Dat bleek tijdens de persconferentie op 6 mei jl. Het blijft belangrijk, zo benadrukte de premier – om de algemene richtlijnen goed te blijven volgen: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukke plaatsen, werk zoveel mogelijk thuis en was regelmatig je handen. De kans op het oplaaien van de epidemie is immers niet denkbeeldig: het virus is nog niet onder controle.

Een aantal bedrijfstakken – die vaak geheel waren stilgelegd – kunnen volgende week weer voorzichtig van start of hebben zicht op een spoedige start. Dit geldt echter nog niet voor het hoger onderwijs. Voor WUR als geheel blijven op dit moment de ingevoerde maatregelen en richtlijnen van kracht: alleen online onderwijs en - examens, geen studie- en dienstreizen, online vergaderen en thuiswerken tenzij het niet anders kan. Basis voor het WUR-beleid is het overheidsbeleid en de aanwijzingen van het RIVM.

De raad van bestuur wil medewerkers en studenten bedanken voor hun geduld en inzet om ons onderwijs en onderzoek in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk door te laten gaan. We realiseren ons dat de onzekerheid soms een zware wissel trekt.  Daarom is het goed te zien  dat we er samen de schouders onder zetten en dat we elkaar ondersteunen. We kunnen nu met groeiend vertrouwen vooruit kijken, en als WUR-gemeenschap krachtiger uit de huidige situatie komen.

Voorbereiden verruiming maatregelen

We werken hard aan de mogelijkheden en vereisten voor het fysiek toepassen van de anderhalve meter afstand – voor medewerkers en studenten -  op de campus: kantoor- en studeerplekken, collegezalen, eenrichtingsverkeer in gangen, bepalen van een maximaal aantal mensen per ruimte en het managen van aanwezigheid. Hierbij kan je denken aan mogelijkheden voor ploegendiensten, gestaffelde in- en uitstroom en de beschikbaarheid van algemene faciliteiten (bijvoorbeeld restaurants), Ook kijken we naar de bereikbaarheid (met name OV beperkingen), (ruimere) openingstijden van gebouwen en toepassing en uitvoering van het hygiënebeleid.

In ons beleid kijken we zowel naar de prioriteiten van de organisatie als de individuele omstandigheden van onze collega’s (zoals thuissituatie in relatie tot (mantel)zorg, collega’s uit risicogroepen en geestelijke gesteldheid van individuele medewerkers).

Op deze manier zorgen we ervoor de we in de volgende fases van de corona ontwikkeling flexibel en optimaal gebruik kunnen maken van onze fantastische campus en faciliteiten en daar ook weer alle mogelijke kenmerkende persoonlijke interactie van WUR faciliteren. We zullen te zijner tijd verder berichten wanneer welke stappen genomen gaan worden.

Onderwijs voor en na de zomer

Het onderwijs aan Wageningen University blijft ook voor periode 6, inclusief de tentamenperiode, “online only”. In P6 worden 263 van de 275 vakken verzorgd, 12 gaan er niet door. Inmiddels hebben veel masterprogramma’s een mogelijkheid om de stage te vervangen door een tweede thesis en wordt de laatste hand gelegd aan het mogelijk maken van de  zogenoemde ‘zachte knip’ (de mogelijkheid om met de master te beginnen als de bachelor nog niet geheel is afgerond).

Het nieuwe academisch jaar 2020/2021 zal worden voorafgegaan door een alternatieve vorm van Algemene Introductie Dagen (AID), omdat grote evenementen in ieder geval tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. We verwachten wel dat in het nieuwe academisch jaar practica on-campus gegeven kunnen worden, zij het in een aangepaste planning, en dat ook thesis studenten toegang krijgen tot de labs (alles onder de RIVM en GGD voorwaarden).

Voor het nieuwe academisch jaar is het realistisch rekening te houden met een lager aantal nieuwe (internationale) studenten. Het is niet mogelijk nu al een goede inschatting te geven van de aantallen studenten. Samen met de andere Nederlandse universiteiten zijn we een nationale en internationale campagne gestart om nieuwe studenten duidelijk te maken dat academisch onderwijs in 2020/2021 gewoon doorgaat: “On Campus, als het kan - Online, omdat het kan”.

Herijken Strategisch Huisvestingsplan

De coronacrisis is de afgelopen weken van grote invloed geweest op de manier van werken van ons allemaal: er wordt veel vanuit huis gewerkt en de bezettingsgraad van laboratoria en andere werkplekken is in overeenstemming gebracht met de zogenaamde anderhalve meter samenleving. De raad van bestuur wil de effecten en gevolgen van deze manier van werken goed bekijken, alvorens verder te gaan met de ontwikkeling van het strategisch huisvestingsplan. Dat plan was in februari ter instemming en advies voorgelegd aan de centrale medezeggenschap binnen WUR (zie nieuwsbericht van 12 februari).

Tijdens de herijking zal worden nagegaan wat geleerd kan worden van de afgelopen weken. Wat zijn bijvoorbeeld blijvende effecten van thuis werken, op welke schaal zal online onderwijs onderdeel worden van het reguliere onderwijs en hoe moeten ruimtes in kantoren en laboratoria worden ingericht, zodat ze meer ‘pandemieproof’ zijn. Tevens zal een werkgroep mede op basis van het geleerde van deze periode advies uitbrengen over het thuiswerkbeleid. De herijkte versie van het strategisch huisvestingsplan zal later opnieuw ter instemming en advies aan de centrale medezeggenschap worden voorgelegd.

Pulsemeting

We hebben ervoor gekozen om naast de tweejarige cyclus van de medewerkersmonitor vaker naar de ‘werkbeleving’ van werknemers te vragen. Vooral op momenten die het verschil maken. De huidige thuiswerksituatie is zo’n moment. In de afgelopen week zijn daartoe vijfhonderd (random gekozen) medewerkers benaderd voor een zogenaamde ‘pulsemeting’ over thuiswerken. We leggen de focus in de vragenlijst op onderlinge verbinding, samenwerking en vitaliteit, en zullen de uitkomsten gebruiken om huidig beleid en maatregelen waar nodig en mogelijk bij te stellen en ook de herijking van het strategisch huisvestgingsplan te voeden.

Financiële vooruitzichten

We verwachten dat de huidige ontwikkelingen en onze maatregelen een flinke invloed op de financiële resultaten van dit jaar zullen hebben. We volgen die effecten dan ook nauwgezet. Op dit moment is het beeld dat we de financiële gevolgen voor een belangrijk deel zelf kunnen opvangen, ook omdat er op een aantal specifieke gebieden ondersteuning van de overheid te verwachten is. Een vooruitblik naar de financiële gevolgen op langere termijn is uiteraard moeilijker, omdat nog niet goed te overzien is hoe onze onderzoek- en onderwijsmarkt zich na de coronacrisis zal ontwikkelen. Het is onderdeel van de opdracht aan de taskforce “WURld after the Curve” om dit nader te analyseren.  We zullen die analyse in ieder geval gebruiken om, als dat nodig blijkt te zijn, verantwoord en bijtijds bij te sturen op onze financiële positie en bedrijfsvoering op langere termijn.

Update 22 april 10.00 uur

Huidige situatie

Alle maatregelen en richtlijnen die de afgelopen weken zijn uitgevaardigd met betrekking tot werken en studeren bij WUR blijven onverkort van kracht. Dat is de conclusie na de persconferentie over de crisisbestrijding die de minister-president gisteravond (21 april) heeft gegeven.  

Dat betekent dus kort samengevat: al het onderwijs blijft online, er mag niet internationaal worden gereisd en er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Alle maatregelen en richtlijnen blijven op deze pagina te vinden en een antwoorden op de meeste gestelde vragen staan hier.

De raad van bestuur realiseert zich dat het voor iedereen zware en onzekere tijden zijn. Laten we de moed erin houden en eraan bijdragen dat we, met zijn allen, de crisis snel onder controle krijgen. Ons strikt houden aan de WUR-maatregelen, bijvoorbeeld door zoveel als mogelijk thuis te werken, is al een belangrijke bijdrage. Maar we kijken ook vooruit: we stellen protocollen op om te gebruiken bij het weer opstarten als de maatregelen versoepelen; en we kijken verder vooruit naar “WUR after the Curve”. Dank voor jullie inzet in deze uitdagende omstandigheden, houdt vol en ondersteun elkaar waar mogelijk en nodig.

Update 16 april 13:00 uur

Huidige situatie

We zitten nu precies 1 maand in het nieuwe regime van de Coronacrisis. Het lijkt erop dat de maatregelen om de epidemie in Nederland in te dammen effect sorteren, maar tegelijkertijd is duidelijk dat een terugkeer naar de normale situatie nog lang niet mogelijk is. Dat betekent dat alle eerder gecommuniceerde maatregelen en richtlijnen voor onze medewerkers en studenten onverkort van kracht blijven (zie elders op deze pagina en in de FAQ). Het blijft fantastisch te zien hoe WUR medewerkers en studenten met de situatie omgaan en het voor elkaar krijgen om veel onderzoek en onderwijs op hoog niveau door te laten lopen.

Operationele processen op het gebied van onderwijs en onderzoek lopen op het moment zoveel mogelijk langs de reguliere lijnen. Dat betekent dat je eigen directie en je eigen leidinggevende eerste aanspreekpunt zijn voor eventuele vragen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een goede organisatie van het werk.

Stap voor stap naar versoepeling van maatregelen

Het kabinet zal op 21 april bekend maken of en zo ja hoe de maatregelen na 28 april zullen worden aangepast. De premier noemt dit de “1,5 meter samenleving”. We zijn druk doende na te denken over de wijze waarop we binnen WUR invulling kunnen geven aan mogelijke versoepelingen, door uitgangspunten en prioriteiten te bepalen voor onze on-campus werkzaamheden en na te denken over protocollen die we dan moeten toepassen.

Die aanpassingen zijn uiteraard pas concreet te maken op basis van de door de overheid toegestane versoepelingen. Aanpassingen van onze maatregelen zullen we na de bekendmaking door het kabinet zo snel mogelijk via een nieuwe update bekend maken. Ook in die fase(n) zullen we de creativiteit, ideeën en inspanningen van medewerkers en studenten weer volop nodig hebben en benutten.

WUR after the Curve

Een Task Force, genaamd ‘WUR After The Curve’ onder leiding van Martin Scholten buigt zich inmiddels over de manier waarop “de wereld” er na afloop van de Corona crisis er uit zal (of zou kunnen) zien, en welke uitdagingen, kansen en aanpassingen er dan zullen liggen voor WUR. Het is belangrijk dat we nu al verder vooruit kijken, en onze strategische uitdagingen en opties doordenken, en daarbij ook diverse scenario’s beschouwen. De Task Force is gevraagd hier half mei adviezen over te geven aan de Raad van Bestuur en de Concernraad.

Verlof

Vele medewerkers combineren hun ‘normale werkzaamheden’ met extra zorgtaken vanwege de coronamaatregelen, en dit valt niet mee. Het is onverkort van belang dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek blijven om samen werkbare oplossingen te vinden voor zowel de werk- als de thuissituatie. Bijvoorbeeld door werkzaamheden op een andere manier over de (werk)week te spreiden, (tijdelijk) te verminderen of een passende vorm van verlof, zoals buitengewoon verlof, in te zetten. Meer informatie hierover is te vinden in dit intranet artikel.

Versoepeling Harde Knip regeling (BSc-MSc)

‘De Harde Knip’ stelt dat studenten normaal alleen aan een master programma kunnen starten als een bachelor diploma behaald is. In samenspraak met het Ministerie van Onderwijs (OCW) is besloten dat alle universiteiten serieuze inspanningen zullen leveren om het voor derdejaars bachelor studenten met corona gerelateerde vertraging mogelijk te maken met mastervakken te beginnen voordat ze hun bachelor hebben afgerond. Hiermee wordt de Harde Knip-regeling versoepeld tot een ‘zachte knip’. Wageningen University zal vóór 15 mei per masteropleiding aan studenten duidelijkheid bieden over deze ‘zachte knip’.

Problemen met online examens

Sommige studenten lopen aan tegen onoverkomelijke beperkingen waardoor het maken van een online examen vanuit huis niet mogelijk is. Deze studenten wordt gevraagd dit te melden bij studentdean@wur.nl vóór 23 april. Studenten zijn gemaild over de details die ze moeten melden. Deze meldingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal studenten dat géén online examens vanuit huis kan maken en de redenen hiervoor. Hoewel we proberen met zo veel mogelijk passende oplossingen te komen, kunnen we helaas geen waterdicht oplossingenpakket garanderen.

Update 1 april 12:00 uur

Boodschap RvB

Beste collega’s en studenten,

De uitbraak van de virusziekte Covid-19 raakt ons allemaal. Allereerst natuurlijk vanwege de zorgen en onzekerheid over de gezondheid van onszelf en onze naaste vrienden, collega’s en familieleden. Daarom doet WUR er ook alles aan om bij te dragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus. 

WUR heeft daarom maatregelen genomen die in de geschiedenis van onze organisatie nooit eerder zijn genomen: er is geen onderwijs in de collegezalen, practicumruimtes en werkgroepsruimtes, er vinden geen besprekingen plaats in onze gebouwen en onderzoeksactiviteiten zijn op een laag pitje gezet.

Verlenging van de bijzondere situatie

Het kabinet heeft op dinsdag 31 maart bekend gemaakt dat de eerder genomen maatregelen die golden tot 6 april enig effect beginnen te sorteren, maar dat het noodzakelijk is om de maatregelen tenminste een maand te verlengen. Tegelijkertijd gaf de minister-president aan dat hij niet verwacht dat daarna de situatie onmiddellijk weer terug zal gaan naar ‘business as usual’. Voor WUR betekent dit dat de eerder afgekondigde maatregelen onverkort van kracht blijven. Ook handhaven we, net als de andere universiteiten, de voorlopige einddata 1 juni en 1 augustus voor de verschillende maatregelen.

Daarmee geven we uiting aan de verantwoordelijkheid waartoe de premier in zijn persconferentie opriep. Mocht de situatie per 28 april enorm ten goede keren, dan zullen we niet aarzelen de richtlijnen aan te passen, maar nu is het goed om ons mentaal en fysiek voor te bereiden op een langere periode van beperkingen in ons werk en in onze studie.

We realiseren ons dat dit grote impact heeft op alle leden van onze gemeenschap, maar samen kunnen en zullen we deze moeilijke tijd te boven komen. Help elkaar en hou elkaar in de gaten via alle moderne middelen die ons ter beschikking staan.

We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Hou dat goed in de gaten en heb je vragen, benader dan je leidinggevende of je eigen directie. Bekijk hier de FAQs en vind je het antwoord niet stel ze dan aan een van de mailadressen die zijn ingerichte om medewerkers en studenten te helpen of neem contact op met info.corona@wur.nl.

Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en danken iedereen voor zijn en haar inzet om al onze activiteiten zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

De raad van bestuur van Wageningen University & Research,

Louise O. Fresco, Arthur P.J. Mol, Rens Buchwaldt

Hulpmiddelen om thuis te kunnen wereken

Nu definitief duidelijk is dat de thuiswerksituatie langer gaat duren willen wellicht meer medewerkers hulpmiddelen, zoals beeldschermen of bureaustoelen, tijdelijk mee naar huis nemen. Als de leidinggevende daarmee akkoord is en registreert wie wat meeneemt is dat toegestaan. Maak met elkaar een schema voor het ophalen van het materiaal, zodat afstand en hygiënemaatregelen ook hier zijn gegarandeerd.

Nieuwe updates

Twee maatregelen vragen om een nadere uitwerking en daarover ontvangt iedereen voor het eind van de week nader bericht:

 1. De verlofsituatie voor degenen voor wie door de Corona omstandigheden werkzaamheden deels of geheel wegvallen, of waar deze omstandigheden leiden tot additionele zorgtaken (scholing/medische zorg), als gevolg van het wegvallen van voorzieningen. (Geplaatst in de update van 16 April)
 2. Regels voor het verantwoord gebruik van laboratoria voor onderzoek, bijvoorbeeld voor thesiswerk van PhD en master studenten. (Verstuurd naar leidinggevenden)

Update 25 maart 12:00 uur

Ook in P6 geen ‘fysiek cursorisch’ onderwijs

 • Alle cursorische onderwijsactiviteiten en examens tot en met de zesde periode vinden alleen online plaats. Er zijn geen onderwijs- en examenactiviteiten op de campus gedurende deze periode. Dit is volgend op overleg met andere universiteiten.
  • Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in Nederland kunnen maatregelen worden aangepast. Daardoor kan mogelijk in de tweede helft van P6 ruimte ontstaan voor (veld)practica;
 • Voor lab/experimenteel werk ten behoeve van afstudeervakken kan een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is toestemming nodig van de leerstoelhouder.
  • Studenten die daartoe in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygiënerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen.

Maatregelen tot 1 augustus

 • Geen werk- of studie-gerelateerde buitenlandse reizen;
 • Geen promoties in de aula maar uitsluitend online;
 • Geen inaugurele redes en afscheidsredes;
 • Geen evenementen op de campus en andere WUR-locaties.

Maatregelen tot 1 juni

 • Beperk ‘fysieke’ vergaderingen.
  • Besprekingen die door gaan: houdt strikt de hand aan de door RIVM gecommuniceerde maatregelen;
 • Het ‘thuiswerk’- scenario blijft van kracht. Medewerkers wordt gevraagd waar mogelijk thuis te werken. Gebouwen blijven toegankelijk voor noodzakelijke werkzaamheden;
  • Medewerkers en studenten die in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygiënerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen;
 • Geen externe bezoekers zonder toestemming van de directie;
 • Aangepaste openingstijden voor alle gebouwen;
 • Impulse Ontmoeting gesloten (kantoren bereikbaar);
 • Forum en Leeuwenborch bibliotheken gesloten;
 • Restauratieve voorzieningen gesloten.

Hulp bij terugkeer uit buitenland

Studenten en medewerkers die in het buitenland gestrand zijn en terug willen keren naar Nederland, kunnen zich aanmelden bij het nieuwe platform www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, de reisbranche, verzekeraars en luchtvaartmaatschappijen. Eerdere adviezen betreft terugkeer blijven van kracht.

Pas op cybercriminaliteit

Wees in deze dagen extra alert op de activiteit van cybercriminelen. Lees op intranet waar je zoal op moet letten.

  Update 23 maart 12:00 uur

  Aangescherpt reisbeleid: Keer terug (alle eerdere richtlijnen komen hiermee te vervallen)

  Alle studenten en medewerkers die zich niet in Nederland bevinden voor werk of studie worden met klem verzocht zo snel mogelijk terug naar Nederland of hun vaderland te keren. Internationale studenten in Nederland kunnen en worden geadviseerd hier te blijven.

  Deze aanpassing van eerdere reis- en verblijfsadviezen is het gevolg van de ontwikkeling van de coronavirus pandemie. De verspreiding van het coronavirus leidt wereldwijd tot ingrijpende uitdagingen en verstoring van medische infrastructuur en logistieke systemen. Concreet: reizen wordt steeds lastiger en de gezondheidszorg komt sterk onder druk te staan.

  • Medewerkers moeten zich voor ondersteuning wenden tot hun leidinggevende
  • Studenten kunnen zich voor ondersteuning bij repatriëring wenden tot personalsupport.corona@wur.nl

  Studenten die geen gehoor willen geven om terug te keren wordt verzocht dit te melden bij personalsupport.corona@wur.nl  Zij zien dan af van een vergoeding door Wageningen University van de kosten voor terugkeer op een later moment. De reisverzekering van WUR blijft onverminderd van toepassing. Benadrukt wordt dat alle buitenlandse reizen, stages en thesiswerk tot 1 augustus niet zijn toegestaan.

  Extra kosten terugkeer

  Studenten zullen mogelijk geconfronteerd worden met onvoorziene extra kosten die zijn verbonden met de gedwongen terugreis. Deze extra kosten zullen door Wageningen University worden vergoed. Voor meer informatie ga naar: Tegemoetkoming in de reiskosten voor studenten in het buitenland. Studenten die door de versnelde terugreis in acute financiële problemen komen kunnen zich melden bij ssc@wur.nl

  Advies Buitenlandse Zaken voor het organiseren van de terugreis

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen die op Nederland of Europa vliegen (of je reisorganisatie, zo aan de orde).
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen.
  • Mocht vertrekken niet lukken: registreer je bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet gedaan hebt. Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bijvoorbeeld eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden
  • Indien vertrek niet mogelijk is, zorg ervoor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247. Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

  Update 20 maart 12:00 uur

  Aangepaste BSA normen

  Volgend op een verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om het Bindend Studie Advies (BSA) voor eerstejaars bachelor studenten voor het academisch jaar 2019-2020 aan te passen, heeft Wageningen University nieuwe regels geformuleerd voor de BSA van dit academisch jaar. Deze worden verstuurd naar alle eerstejaars studenten, studieadviseurs en examencommissies en tevens geplaatst op de FAQ pagina. Op de BSA pagina zijn alle details te lezen.

  Mailadres voor steun aan studenten

  Via personalsupport.corona@wur.nl kunnen studenten terecht die behoefte hebben aan (praktische of mentale) ondersteuning en informatie tijdens deze coronacrisis. De mailbox is bestemd voor studenten in het buitenland die naar Nederland terug willen en voor internationale studenten in Nederland die naar huis willen. Voornamelijk om hen emotioneel te ondersteunen en ze in contact te brengen met de juiste mensen/organisaties.

  Evenementen afgelast tot 1 juni

  Alle evenementen die tot 1 juni in gebouwen of op het terrein van WUR gepland staan, worden afgelast en indien mogelijk uitgesteld tot in ieder geval na de zomer.

  De vijfde editie van het grote evenement F&A-Next dat op 13 en 14 mei dit jaar zou plaatsvinden, wordt verschoven naar mei volgend jaar. Voor dit jaar wordt er gewerkt aan een compacte webinar op 13 mei met enkele interessante key note-presentaties en een aantal  startup-pitches. Nadere informatie volgt op de website van F&A Next.

  #WURkfromhome

  Laat aan je collega’s en medestudenten zien hoe het is om thuis te werken en post dat op Instagram (uniwageningen) en Twitter (@WUR) met de hashtag #WURkfromhome. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar. De leukste, meest bijzondere en best tips laten we ook op de site zien. Delen met video.cs@wur.nl o.v.v. @WURkfromhome mag ook.

  Zeker 90% van P5-onderwijs online

  Alles is op alles gezet om de continuïteit van ons onderwijs te garanderen en met succes, naar nu blijkt. Van de 299 regulier aangeboden vakken is zeker 90 procent nu online te volgen. Slechts drie intensieve practica moesten worden afgelast. 270 vakken zijn inmiddels van start gegaan. De raad van bestuur complimenteert het ondersteunend team en alle docenten met deze fantastische prestatie.

  Update 19 maart 12:30 uur

  Openingstijden WUR gebouwen

  Met ingang van maandag 23 maart a.s. worden de openingstijden van WUR-gebouwen aangepast cq. aangescherpt. Alle gebouwen zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur geopend.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  Forum, Orion en de Leeuwenborch: die zijn geopend van 8:00 tot 19:00 uur i.v.m. opnames van de online colleges. De bibliotheken in Forum en Leeuwenborch zijn gesloten.

  WFSR en WBVR: in verband met de WOT-taken gelden hier de bij het werk passende openingstijden. WOT taken op ander locaties worden waar mogelijk binnen de nieuwe tijden uitgevoerd. Incidentele uitzonderingen blijven mogelijk.

  Carus: in verband met dierverzorging gelden hier de bij het werk passende openingstijden.

  Impulse Ontmoeting is gesloten. De kantoren in Impulse zijn wel bereikbaar.

  In het weekend zijn gebouwen die regulier in het weekend geopend zijn open van 10:00 tot 16:00 uur. Uitzondering hierop zijn wederom de locaties met WOT-verplichtingen en Carus.

  Er wordt gestreefd om schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk te laten plaatsvinden binnen de genoemde openingstijden en de sluitingsrondes direct aansluitend op sluitingstijd. 

  Gehele periode 5 online onderwijs

  Het onderwijs zal de gehele vijfde periode van dit studiejaar (P5) online worden verzorgd, ongeacht of de maatregelen in het kader van de coronacrisis voor het einde van de periode worden opgeheven. Ook de examens zullen online worden afgenomen. Hiertoe is besloten om aan studenten en docenten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende periode, zodat ze hun werkzaamheden en verblijf kunnen plannen. 

  De uitgevallen practica zullen zo nodig later worden aangeboden. Over de examens en de practica volgen te zijner tijd nadere mededelingen. Over de situatie in de zesde onderwijsperiode wordt later besloten op basis van de ontwikkelingen de komende weken.

  Herstelde medewerkers

  Voor medewerkers die hersteld zijn van gediagnostiseerde Covid-19 of van niet-gediagnosticeerde verschijnselen (kortademigheid, verkoudheid of griepachtige symptomen) hanteert WUR het RIVM/GGD beleid. Wanner zij weer volledig fit zijn, kunnen ze 24 uur nadat alle (!) symptomen zijn verdwenen weer aan het werk, ook op de afdeling als dat vereist is. Uiteraard zijn ook hier alle beperkende richtlijnen – zoals het zo veel mogelijk thuiswerken – van toepassing om verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Promoties

  We gaan per volgende week geheel over op alleen digitale promoties. PhD kandidaten in samenspraak met promotoren hebben dan de keuze de promotie uit te stellen of digitaal plaats te laten vinden. Bij uitstel vindt promotieplechtigheid op een later moment plaats. Digitale promotieceremonie volgt grotendeels hetzelfde format als fysiek. Dit geldt in ieder geval tot 1 augustus. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Nieuwe PhDs

  Nieuwe PhDs zijn niet fysiek welkom bij Wageningen University tot in ieder geval 1 augustus 2020. Wel kan besloten worden eerder op afstand een PhD traject te starten, zulks ter beoordeling van de promotor. In die gevallen blijven echter alle regels over go/no-go onverminderd van kracht. Voor PhDs die per 20 maart reeds hun PhD traject aan Wageningen University zijn gestart zal in een later stadium nader beleid worden ontwikkeld over eventuele gevolgen van de coronacrisis. Meer informatie is te vinden op intranet.

  BACs

  Benoemingsadvies Commissies (BACs) gaan door in digitale vorm waar mogelijk (te beoordelen door BAC voorzitter in samenspraak met AD en indien relevant RM) en gewenst (aan te geven door de te beoordelen kandidaat). Uitstellen daar waar de kwaliteit van het BAC-proces er onder lijdt en/of waar de kandidaat uitstel wenst. Uitstelperiode wordt opgeteld bij eventuele termijnen tussen de TT stappen. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Inaugurele redes en afscheidsredes

  Alle inaugurele redes en afscheidsredes tot 1 augustus gaan niet door op de geplande datum en worden verplaatst. Er wordt contact gezocht met de individuele hoogleraren voor het vinden van alternatieve data.

  Update 18 maart 13:00 uur

  Thuiswerken en buitengewoon verlof

  (overruled door de update van 25 maart)

  De maatregelen die WUR neemt om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van Covid-19 hebben een looptijd tot 6 april. Het is echter realistisch te veronderstellen dat de omstandigheden ons zullen dwingen deze maatregelen voor een langere periode in acht te nemen.

  Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een situatie waarin medewerkers voor een langere tijd om tal van redenen aan huis gebonden zullen zijn. De raad van bestuur heeft een aantal maatregelen genomen die het mogelijk maken om daarvoor (betaald) buitengewoon verlof op te nemen. Alle medewerkers ontvangen hierover via het OneWageningen mailadres vandaag een brief. Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met hr.servicedesk@wur.nl.

  Zorg voor elkaar

  Een ander belangrijk aandachtspunt is de zorg voor elkaar. Merk je dat het met een collega of medestudent (in binnen- én buitenland) minder lijkt te gaan, iemand in een isolement lijkt te raken, ziek wordt of anderszins kwetsbaar is? Neem dan contact met hem of haar op en betrek hier je leidinggevende of docent bij. Ook de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk (bedrijfsmaatschappelijkwerk@wur.nl) en studentenwelzijnszorg (ssc@wur.nl) staan klaar om hulp te verlenen als ze een signaal ontvangen.

  Nieuw 'vak' over thuis studeren

  Om alle studenten te helpen tijdens deze ongewone periode waarbij zij elkaar niet tot nauwelijks kunnen ontmoeten, hebben we een ‘Corona and my education’ vak op Brightspace ontwikkeld. We adviseren alle studenten om dit vak ‘te volgen’ om zo optimaal mogelijk vanuit huis te studeren. Je vindt hier niet alleen praktische informatie over het online studeren, maar ook een online hang-out waar je medestudenten virtueel kunt ontmoeten. Lees er hier meer over.

  Update 17 maart 12:30 uur

  Boodschap minister-president

  Gisteren 16 maart heeft de Nederlandse premier Mark Rutte de situatie en de maatregelen in Nederland toegelicht. Hij zei onder meer:

   “Alle adviezen tot nu toe, alle maatregelen die eerder zijn afgekondigd zijn op het eerste scenario van ‘maximaal controleren’ gericht. Van de relatief eenvoudige richtlijnen om geen handen te geven, vaker handen te wassen en anderhalve meter afstand te houden tot ingrijpende maatregelen als het verbieden van grotere bijeenkomsten en sluiting van de horeca. (..)Hoe lang de maatregelen nodig zijn en of er meer nodig is, hangt dus af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen. (..) Het kan zijn dat enkele maatregelen versoepeld kunnen worden, maar dat we soms ook weer een extra stap moeten zetten om te voorkomen dat het virus ongeremd om zich heen grijpt. Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar.”

  De raad van bestuur van WUR onderschrijft de oproep van de minister-president en roept studenten en medewerkers om de afgegeven richtlijnen naar letter en geest te blijven naleven. Op die manier kunnen we allemaal individueel ons steentje bij dragen. In de FAQ’s zijn antwoorden opgenomen op de meest voorkomende vragen en op inter- en intranet blijven we richtlijnen en adviezen actualiseren.  We blijven ons best doen om de continuïteit van onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te borgen en staan open voor – innovatieve – ideeën op dat terrein.

  Laten we als WUR-gemeenschap elkaar bij staan en helpen in deze lastige tijden met wat extra aandacht voor degenen die dat nodig hebben.

  Toelichting op vermijden binnenlandse reizen

  Het beleid is erop gericht om het aantal contacten te beperken en op die manier verspreiding van het virus tegen te gaan of te vertragen. Reizen waarbij er geen contacten zijn met andere mensen of reizen die vanuit bijvoorbeeld de WOT onvermijdelijk zijn kunnen, na overleg met de directie, uiteraard doorgang vinden. In de FAQ worden alle updates omtrent het reisbeleid verwerkt.

  Update 16 maart 12:30 uur

  Aangescherpt reisbeleid

  (overruled door update van 23 maart)

  De richtlijnen om korte reizen te mijden is aangescherpt tot een verbod op alle werk en studie gerelateerde reizen door medewerkers en studenten van Wageningen University & Research. Woon-werkverkeer, indien aanwezigheid op een van de locaties is vereist, is wel toegestaan.

  Personeelsleden en studenten die momenteel in het buitenland verblijven wordt nadrukkelijk aangeraden om goed de berichtgeving in zowel Nederland als het gastland in de gaten te houden. Als er twijfel is over de veiligheid is het devies om onmiddellijk terug te keren. Houd ook rekening met de reismogelijkheden: steeds meer vluchten vallen uit. Ook dat kan een reden zijn om te besluiten tot vervroegde terugkeer.

  Kans op vertraging onderzoekprojecten

  De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 hebben ook effect op de uitvoering van onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research. WUR doet onder de huidige omstandigheden alles wat in haar macht ligt om toegezegde contractverplichtingen zoveel mogelijk volgens de afgesproken planning na te komen, mede gezien het maatschappelijke belang van ons onderzoek. Lees de volledige update voor klanten hier. Voor projectleiders is op intranet te lezen hoe hier mee om te gaan.

  Update 15 maart 18:30 uur

  Omgaan met sluiting scholen

  Op zondag 15 maart om 17:30 heeft de overheid een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot de COVID-19 situatie getroffen. Een daarvan is het met onmiddellijke sluiten van scholen. Deze sluiting van scholen heeft een direct effect op onze medewerkers met kinderen in schoolgaande leeftijd. We rekenen op de flexibiliteit van deze medewerkers en hun collega’s en leidinggevenden hier oplossingen voor zien te vinden. In sommige gevallen zal dat niet direct mogelijk zijn. Wageningen University & Research geeft de betreffende medewerkers voor de komende 3 dagen de ruimte om, daar waar zij thuis vast zitten en geen werk kunnen doen, daarvoor geen verlof op te hoeven nemen. We zullen in de komende dagen tot WUR-breed beleid komen dat voor langere tijd haalbaar en houdbaar is en/of ons aansluiten bij landelijk beleid, als dat nog volgt.

  Voor medewerkers van WFSR en WBVR is gevraagd deze aan te duiden als vitale beroepen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van scholen en kinderopvang. Nader bericht daarover volgt.

  De WUR maatregelen zoals die op 13 maart zijn aangekondigd blijven verder van kracht, met de aanvulling dat de termijn tot en met (in ieder geval) 6 april is verlengd.

  Update 13 maart

  Boodschap RvB

  De raad van bestuur volgt de ontwikkelingen betreft de Covid-19 maatregelen op de voet. Deze uitbraak vraagt om nieuwe persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. We moeten strikte hygiënemaatregelen in acht nemen en zorgvuldig zijn in onderlinge sociale en zakelijke contacten om verspreiding te voorkomen. Ook moeten we onze dagelijkse routines aanpassen en de adviezen goed navolgen.

  Tegelijkertijd vraagt het om aandacht voor degenen die met grotere zorgen rondlopen vanwege extra risico’s voor zichzelf of hun dierbaren. Ook voelen we ons betrokken bij onze internationale gemeenschap die ver van huis wordt geconfronteerd met zorgen voor hun familie en vrienden thuis. Met onderlinge solidariteit kunnen we de crisis het hoofd bieden en passende oplossingen bedenken. We realiseren ons dat de maatregelen voor medewerkers en veel studenten ingrijpend zijn en we beseffen terdege dat dat tot onzekerheid en vragen leidt.

  Wees ervan overtuigd dat we er nu en in de komende weken alles aan zullen doen om met passende oplossingen te komen. We staan samen met jullie voor die taak en rekenen op jullie steun en persoonlijke inzet om deze situatie tot een goed einde te brengen.

  Mocht je vragen hebben, bekijk de FAQs of aarzel niet ons te benaderen (info.corona@wur.nl)

  Namens de RvB, Louise O. Fresco, voorzitter.

  Update 12 maart

  Thuiswerken

  Uitgangspunt voor alle studenten en medewerkers is om zoveel mogelijk thuis te werken. Vitale functies van de organisatie, zoals het onderhoud van het IT-netwerk of het verzorgen van levende have, vragen natuurlijk om de aanwezigheid van personeel. Cruciaal is om in teamverband en met de leidinggevende door te spreken of dit op jouw werk van toepassing is en welke maatregelen getroffen worden om persoonlijk contact te verminderen, dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je werktijden veranderen. In geval van twijfel beslist de directie.

  Onderwijs

  (overruled door update van 25 maart)

  Tot en met 6 april vinden er op de campus geen onderwijsactiviteiten plaats. Er wordt ingezet op ‘online only’ onderwijs. Studenten en docenten zijn hierover gemaild. Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen via de FAQs.

  Gebouwen en evenementen

  WUR gebouwen zijn (nog) geopend, hoewel vele faciliteiten dat niet zijn. Ook is toegang gereguleerd om aan de gestelde richtlijnen te voldoen. Alle evenementen op Wageningen Campus en in WUR gebouwen zijn geannuleerd of verplaatst. PhD verdedigingen vinden vooralsnog doorgang, passend bij de op dat moment geldende richtlijnen. Blijf hierover up to date via de FAQs.