Project

Authenticiteit en traceerbaarheid

De interesse in duurzame landbouw wordt vooral gevoed door de immer groeiende, steeds welvarender wordende wereldbevolking. Dit in verhouding tot de schaarse natuurlijke hulpbronnen, de toenemende vraag naar kwalitatief goed voedsel, de aandacht voor gezondheid en welzijn van dieren, de ruimte voor natuurlijke ecosystemen, het veranderde klimaat en de groeiende vraag naar non-food toepassingen.

Naast de aanbodzijde is aandacht voor de vraagzijde belangrijk: de consument (blijvend) interesseren voor duurzaam geproduceerde voedselproducten.

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een protocol om de duurzame productie van vis en palmolie te traceren/verifiëren. Deze complexe vraag behoeft een multidisciplinaire aanpak. Dit is een uitgelezen kans is om de brede expertise van het Instituut voor Voedselveiligheid (RIKILT) te Wageningen interactief te benutten.

Aanpak en tijdspad

We onderscheiden de volgende fasen:

 1. Brainstormfase
 2. Literatuurstudie/experimental design, uitgevoerd in 2010.
 3. Analytisch onderzoek, 2010/2011
  Op basis van de reeds uitgevoerde literatuurstudie zijn verschillende technieken en combinaties ervan geselecteerd voor toetsing om duurzame palmolie en vis te traceren/verifiëren. De analyses zullen verder uitgevoerd worden binnen RIKILT.
 4. Statistische analyses
  Nadat het analytisch onderzoek is uitgevoerd volgen er statistische data-analyses om de verschillende methoden multivariaat te vergelijken en te combineren. Vis en palmolie zijn belangrijke producten als het gaat om duurzame productie.
 5. Publicatie en presentatie
  Dit onderzoek wordt gezamenlijk gepubliceerd en internationaal gepresenteerd. Aan het einde van het project volgt een (internationale) seminar/workshop op het gebied van authenticiteit/traceerbaarheid voor alle stakeholders.

Resultaten

De wereldgemeenschap staat voor de immense opgave om in 2050 negen miljard mensen te voeden binnen de draagkracht van het mondiale ecosysteem. Aanbod van duurzame voedselproductie van voedsel is daarom essentieel. Om duurzame productie te stimuleren is eerlijkheid in de handel voor het behoud van het consumentenvertrouwen op de langere termijn onontbeerlijk. Dit ter bescherming van producenten. Naast administratieve controles is analytische verificatie daarbij een belangrijke tool.

Sets onder strikte condities gekweekte tomaten en granen zijn in 2012 beschikbaar gekomen en geanalyseerd. Daarna zijn de resultaten van de tomaten statistisch verwerkt. In deze eerste sets kon duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de biologische en reguliere tomaten. De graandata zullen in 2013 verwerkt worden.

Publicaties