Ballastwater testfaciliteit op het land

Product of dienst

Ballastwater testfaciliteit op het land

Een testfaciliteit op het land voor ballastwater behandelingssystemen (BWMS) in Den Helder, Nederland.

De ballastwater testfaciliteit van Wageningen Marine Research is sinds september 2013 operationeel. Het belangrijkste doel van de testinstallatie op het land is het uitvoeren van zoet, brak en zout water testen met ballastwater behandelingssystemen voor de Type Approval van deze systemen.

Invasieve soorten

Al eeuwenlang reizen soorten mee aan boord van onze schepen. Aanvankelijk waren dit voornamelijk organismen die zich hadden vastgehecht aan de rompen van schepen, later creëerde ballastwater een nieuwe vector voor hun verspreiding. De intensivering van de scheepvaart heeft ertoe geleid dat dit probleem hand over hand is toegenomen. Exotische planten en dieren die in de haven van aankomst worden vrijgelaten, kunnen ernstige schade aanrichten aan zowel het lokale ecosysteem als de economie, waarbij de kustgebieden het meest kwetsbaar zijn. Er zijn talloze voorbeelden van uitheemse soorten die enorme schade aan kustgebieden aanrichten. Zo worstelt Zuid-Amerika sinds 1991 met de Aziatische gouden mossel, die in delen van het continent de biodiversiteit heeft veranderd en de visserij heeft lamgelegd. In de Kaspische Zee kampen vissers met soortgelijke problemen die worden veroorzaakt door een invasie van de Aziatische kwal, die zowel het voedsel van vissen als hun kuit eet. Deze kwal is onlangs ook in Nederlandse wateren gesignaleerd.

Ballast Water Management Convention

Om invasieve soorten te weren is in 2007 de 'Ballast Water Management Convention' van de International Maritime Organisation (IMO: www.imo.org) van kracht geworden. Dit verdrag voor het beheer van ballastwater eist dat alle nieuwe schepen worden voorzien van een ballastwater management systeem (BWMS) en dat oudere schepen binnen vijf jaar worden voorzien van een BWMS zodat wordt voorkomen dat exoten in ballastwater worden vervoerd. Hierbij gaat het voornamelijk over zogenaamde twee-fase methodes, systemen die de meeste organismen mechanisch uit het ballastwater filteren en het restant daarna doden met behulp van UV-licht of chemicaliën. In het laatste geval moeten er garanties worden afgegeven dat het ballastwater na lozing veilig is voor het ecosysteem. Daarom moeten er onstabiele chemicaliën worden gebruikt of moeten de actieve ingrediënten worden geneutraliseerd voordat het water wordt geloosd.

Projecten

Wageningen Marine Research test de effectiviteit van behandelingssystemen voor ballastwater. Hierbij wordt uitvoerige eco(toxico)logische kennis gebruikt om te testen of het behandelingssysteem aan de gestelde eisen voldoet. Wageningen Marine Research kan ook diverse toxiciteitstesten, de zogenaamde WET-testen, op algen, schaaldieren en vissen uitvoeren.

Het wereldwijde onderzoek naar de effectiviteit van behandelingssystemen richt zich met name op hun werking in zout en brak water. Veel grote havens bestaan echter bijna volledig uit zoetwater, zoals de havens van Rotterdam, Hamburg en Antwerpen en de havens in de Great Lakes-regio van de VS. Om de effecten van ballastwater in dit soort gebieden te testen, kan Wageningen Marine Research zowel zoet, brak als zout water testen uitvoeren.

Testen en beoordelen volgens richtlijnen

Met de faciliteit biedt Wageningen Marine Research producenten van ballastwater managementsystemen een compleet pakket van onderzoek en dossiervorming voor het testen en beoordelen van hun systemen. De beoordeling wordt gedaan in het kader van de certificering, volgens de richtlijnen van International Maritime Organization (IMO) en de richtlijnen "Environmental Technology Verification (ETV)" van de US Coast Guard.

Voor alle systemen moet de efficacy (werkzaamheid) bewezen worden. Eerst moeten pilot testen op het lab worden uitgevoerd voordat wordt begonnen met de Type Approval testen op de testfaciliteit. Voor systemen die een biocide gebruiken is er een additioneel traject met een Basic Approval tijdens de pilot testen en de Final Approval tijdens de Type Approval testen (enkel IMO). Dit traject is een risicobeoordeling voor mens en milieu. Voor de USCG is het proces iets anders, maar worden de IMO-documenten geaccepteerd.

Voor meer informatie over risicobeoordelingen door WMR, zie hier.

Specificaties ballastwater testfaciliteit

De testfaciliteit bestaat uit één voorraadtank van 700 kubieke meter. Daarnaast zijn er twee testtanks van ieder 250 kubieke meter. Op korte afstand is zoet, brak en zout water beschikbaar met gewoonlijk hoge organismen dichtheden. Indien nodig kan Wageningen Marine Research het aantal organismen in het testwater aanvullen om aan de gestelde eisen te voldoen door het kweken en verzamelen van relevante organismen (zelf en door partners). Verder kan er direct in de leiding een mengsel van verschillende stoffen worden geïnjecteerd om te voldoen aan de geëiste hoeveelheden Dissolved Organic Carbon (DOC), Particulate Ogganic Carbon (POC), Total Suspended Solids (TSS), Mineral matter (MM) en Particulate Organic Matter (POM) in het testwater.

Foto: Feed tank van 700 m3
Foto: Feed tank van 700 m3

Door deze toevoeg mogelijkheden kunnen ballastwater managementsystemen niet alleen getest worden voor certificering, maar kunnen ook de grenzen van de werkzaamheid bepaald worden. Hiermee gaat Wageningen Marine Research verder dan de huidige regelgeving vereist.

Omdat de tanks in de openlucht staan, kunnen ook 's winters proeven worden gedaan. Zo kunnen ook de uiterste temperaturen worden bepaald waarbij de systemen nog werkzaam zijn. Dit is van belang omdat scheepvaart ’s winters niet stilligt en schepen tegenwoordig steeds vaker dicht langs de noordpool varen omdat de ijskap steeds verder smelt. 

Expertises

Het team van experts op het gebied van ecologie, biologie en ecotoxicologie zorgt ervoor dat aan alle eisen van de IMO-richtlijnen G8 en G9 wordt voldaan. Voor de vereiste chemische en bacteriologische analyses werkt het team nauw samen met andere laboratoria.

Onze diensten:

  • Aanvraagdossiers (Basic Approval en Final Approval)
  • WET-testen (IMO G9)
  • Testen op het land; Type Approval (IMO G8)
  • Technologieontwikkeling
  • Testen op proefschaal
  • Kweken van organismen voor onderzoeken waarbij inlaatcriteria moeten worden behaald

Achtergrond

Sinds 2006 is een team van experts binnen Wageningen Marine Research betrokken bij de risicobeoordeling voor ballastwaterbehandelingssystemen die gebruikmaken van actieve ingrediënten volgens IMO-richtlijn G9. Inmiddels zijn er meerdere BWMS getest met verschillende bioanalyses.

Vanaf 2009 is het onderzoek naar BWMS uitgebreid met werkzaamheidtesten die volgens IMO-richtlijn G8 op laboratoriumschaal en op realistische schaal bij een testfaciliteit op het land worden uitgevoerd.

Wageningen Marine Research is onderdeel van Control Union Certification Independent Laboratory (CUC-IL).

Contact

Als u meer informatie wenst, schroom dan niet contact op te nemen met Afra Asjes (contactgegevens aan de bovenkant van deze pagina).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan