hoorzitting SMK

Nieuws

Barometer Duurzaam Terreinbeheer verlengd tot 1 maart 2015

Gepubliceerd op
5 januari 2015

SMK wil de geplande herziening van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer zoveel mogelijk afstemmen op de uitzonderingen die de overheid naar verwachting zal vastleggen in een Activiteitenbesluit. Om hierop aan te kunnen sluiten zal SMK in februari 2015 een bijeenkomst organiseren met certificaathouders, certificatie-instellingen, opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties etc. De looptijd van de huidige Barometer wordt daarom ongewijzigd verlengd met enkele maanden tot 1 maart 2015

Uitzonderingen

Staatssecretaris Mansveld wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw gaan verbieden door middel van een wijziging in het Activiteitenbesluit. In november 2014 heeft een door de overheid georganiseerde afstemmingronde over het Activiteitenbesluit plaatsgevonden. Belangrijk onderwerp was de discussie over de wettelijke uitzonderingen op dit verbod. Met steun van een in de 2e Kamer aangenomen motie zijn de uitzonderingen, zoals omschreven in de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, daarbij als uitgangpunt gebruikt. Om de complexe uitzonderingen te borgen en verdere verduurzaming te stimuleren blijft de Barometer Duurzaam Terreinbeheer een belangrijk instrument.

DTB_logo.gif

Herziening Barometer

Vooruitlopend op het verbod wil SMK de herziening van de Barometer in twee stappen uitvoeren. In de loop van 2015 zal eerst een aangepaste opzet van het certificatieschema worden uitgewerkt, waarin de uitzonderingen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn herzien en aangescherpt. Vervolgens worden de door de overheid nader vast te stellen uitzonderingen in de praktijk getoetst. De aangepaste Barometer wordt dan in 2016 geïmplementeerd.

Certificering terreinbeheer blijft relevant

Ook na het ingaan van het gewasbeschermingsmiddelenverbod blijft het met name voor overheden en bedrijven die hun terreinbeheer uitbesteden van belang dat de juiste uitvoering ervan onafhankelijk wordt geborgd. De handhaving door de Rijksoverheid van de complexe reeks uitzonderingen kan namelijk slechts beperkt plaatsvinden. De uitvoerder die met een certificaat aantoont dat men zich aan de spelregels houdt biedt de opdrachtgever het nodige vertrouwen.

Nieuwe opbouw

Na het ingaan van het verbod verandert de opzet van de Barometer. De eerste gedachten zijn:

  • om het niveau 'Toepassing van glyfosaat' , het onderdeel dat gekoppeld is aan het wettelijk gebruiksvoorschrift, te laten vervallen
  • in het Bronzen niveau te definiëren wat de wettelijke toegestane uitzonderingen zijn bij gewasbescherming in niet-landbouwkundige toepassingen. Vanuit milieutechnische inzichten blijven er beperkingen aan de inzet van niet-chemische technieken
  • op het Zilveren niveau de inkoop van duurzaam plantmateriaal verplicht stellen
  • het Gouden niveau te verbreden met criteria voor duurzamere aanleg van terreinen; onderzoek moet deze nader definiëren.

Bron: SMK Barometer Duurzaam Terreinbeheer