Software

Bedrijfswijzer Rosékalveren

De Bedrijfswijzer Rosékalveren is een computermodel dat effecten van aangepaste managementmaatregelen op technische en economische kengetallen voorspelt.

Met de Bedrijfswijzer zijn ook bedrijfsspecifieke streefwaarden vast te stellen. De Bedrijfswijzer is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research.

Bij de rosé kalversector is weinig bedrijfsspecifieke informatie beschikbaar over technische en economische kengetallen, bovendien zijn de kengetallen uit de verschillende administratiesystemen onderling niet vergelijkbaar. Met dit nieuwe computermodel is de basis gelegd voor bedrijfsanalyse wat betreft strategische planning. Het model richt zich nu vooral op voeding. Deze voedingsmodule simuleert de gehele mestperiode van een koppel kalveren en berekent op basis van het opgegeven rantsoen het gewichtsverloop en de voeropname. Vervolgens worden de opbrengsten en voerkosten berekend als onderdeel van de economiemodule. Mogelijk wordt het model uitgebreid met andere modules (mineralenuitscheiding, arbeid e.d.).

De Bedrijfswijzer Rosékalveren is gemaakt voor voorlichters uit de diervoedersector, kalverhouders, accountants, onderwijs en onderzoek. De ontwikkeling van de Bedrijfswijzer Rosékalveren is gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees en het Productschap Diervoeder. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de sector en bedrijfsleven heeft het project begeleid.

Downloads