Berkenvallei

Provincie Friesland
Ligging 2 km ten oosten van Oosterend, Terschelling
Coordinaten 157.3 / 603.2
Hoogte tov NAP +2.1 tot 10.8m
Oppervlakte 99 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot onbekend
FGR Duingebied
Fysiotoop vochtige duinvalleien
PNV kraaihei-Berkenbos

Niet toegankelijk in het broedseizoen

In de Berkenvallei kan de invloed van zeewater op de bosontwikkeling worden gevolgd
In de Berkenvallei kan de invloed van zeewater op de bosontwikkeling worden gevolgd

De Berkenvallei ligt tussen de meest oostelijke polder en de Boschplaat en is een zeer natte uitloper van de Groede. Het reservaat is een laagvlakte ten zuiden van de duinen en grenst aan de kwelders van de wadkant. Bij stormen of hoog water kunnen delen van het bos onder water komen te staan, waarna bomen mogelijk sterven en de ontwikkeling naar bos wordt teruggezet.

Het bos kenmerkt zich door relatief veel open ruimten met onder meer riet. De bosjes zijn dichte struwelen en zijn maximaal 4m hoog. Een dergelijk bostype is bijzonder voor Nederland. Meer landinwaarts ontwikkelt het open bos zich naar een bos met eik en berk. In 2004 heeft een brand gewoed in een deel van het reservaat.

Het bos wordt gevormd door zachte berk, grauwe wilg, geoorde wilg, ratelpopulier en wilde lijsterbes.

Zie ook de website van Staatsbosbeheer.

Kaart